^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”

ประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 197,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • กลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
 • กลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
 • กลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รางวัลการประกวด

 • กลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลชมเชย 1-3 (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
 • กลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลชมเชย 1-3 (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
 • กลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
  • รางวัลชมเชย 1-3 (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลมหาชน
ภาพถ่ายผลงานของผู้ส่งภาพเข้าประกวด (โดยไม่แบ่งประเภทของกลุ่มผู้สมัคร) ที่มียอด Love & Share & Comment สูงสุด จำนวน 10 รางวัล

 • รางวัลมหาชนลำดับที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
 • รางวัลมหาชนลำดับที่ 2-10 เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ
 • รางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมสนุก กิจกรรมช่องทาง Online กระเป๋า Back Pack กันน้ำ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 5,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ www.facebook.com/safethainature
 2. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าประกวด ลงใน Timeline Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย (พร้อมตั้งค่าโพสต์สาธารณะ) พร้อมระบุว่า
  • ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)
  • ชื่อภาพ
  • ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย
  • คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย
  • ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP
 3. ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวด : ภาพทิวทัศน์, วิถีชีวิต, วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี (ตั้งแต่ 30 ก.ย.59 - 30 ก.ย.61)
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ ไม่เกิน 5 ภาพ

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล กล้องโปร กล้อง Smart Phone หรือ Tablet (ไฟล์ JPEG / ความละเอียดของภาพ มีขนาด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป และ Resolution หรือความละเอียดในการแสดงผลของภาพ 300 ppi)
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตใต้ภาพ หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. โปรแกรมแต่งภาพ ปรับได้เฉพาะ (สี-แสง) เท่านั้น
 4. ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ เพื่อสำหรับตรวจสอบ (หากคณะกรรมการมีความประสงค์จะขอดูภาพต้นฉบับ ในกรณีที่ภาพนั้นได้รับรางวัล)

ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุกลุ่มประเภทผู้ประกวดให้ชัดเจน อาทิ
  • กลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • กลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
  • กลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประเภทกลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในกลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประเภทกลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต้องแนบเอกสารรับรอง เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กลับมายังบริษัท มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในกลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ หรือเป็นภาพที่ต่อเนื่องกับภาพที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นๆ ทุกองค์กร
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 6. ผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวด ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานชัดเจน ห้ามคัดลอก/แก้ไข/ตัดต่อ/ทำซ้ำ ผลงานผู้อื่นเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ภาพที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของภาพและผู้จัดการประกวด (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด )
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน อาทิ
  • ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)
  • ชื่อภาพ
  • ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย
  • คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย
  • ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP
 10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยอมรับทุกกติกา ระเบียบข้อบังคับ โดยไม่มีเงื่อนไข
 11. หากพบว่า ภาพที่ส่งเข้าประกวด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือทำผิดกติกา ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับพิจารณาค่าตอบแทน หรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้วหากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำการผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทนหรือรางวัลได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากมีบุคคลที่สามท้วงติงและกล่าวอ้างว่า ภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้ส่งเข้ามามีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทางผู้จัดการประกวด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด (กรณีภาพถ่ายผ่านเข้ารอบ)

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบ จะต้องส่งภาพถ่ายต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ โดยแนบรายละเอียดดังนี้
  • ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)
  • ชื่อภาพ
  • ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมอีเมล์
  • ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย
  • คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย
  • ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ของผู้ผ่านเข้ารอบ
  • ไฟล์ภาพ ที่มีขนาดตรงตามกติกา
   โดยสามารถแนบไฟล์ข้อมูลทั้งหมด Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน
   ส่งมาที่
   คุณฉัฐวีณ์ ตรีสุคนธรัตน์
   (สำนักสื่อสารองค์กร) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
   อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 28
   เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 2. ส่งมาทาง E-mail : memoryinmaejam@gmail.com

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกิจกรรม (ไม่ได้ส่งภาพเข้าประกวด)

 1. ผู้ร่วมสนุกต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย www.facebook.com/safethainature
 2. ผู้ร่วมสนุกสามารถ Love & Share ภาพถ่ายของผู้ส่งเข้าประกวดที่คุณถูกใจ จำนวน 2 ครั้ง (โดยเปิดการตั้งค่าเป็น Public สาธารณะไว้)
 3. ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP เพื่อลุ้นรับกระเป๋า Back Pack กันน้ำ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมงาน

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
  ผู้ประสานงานติดต่อ : คุณศิริรัตน์ ทูลธรรม (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)
 • เบอร์โทร : 092-426-5041
 • อีเมล์ : sirirat.too@cptrading.co.th
 • Facebook : www.facebook.com/safethainature
 • Youtube : เจอนู่น เจอร์นีย์, รอบไร่รอบรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศิริรัตน์ ทูลธรรม / C.P. Intertrade Co., Ltd.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
197,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2018 10:00 to 30 ก.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.