^ Back to Top

ประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561"

ประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์/สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561" ภายใต้กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โดยใช้โดรนเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะโดรนสำหรับงานด้านการสำรวจในอนาคต
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความคิดเชิงพื้นที่ (Spatial Thinking) ในกลุ่มเยาวชน และส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาแบบ STEM อันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต
 4. เพื่อพัฒนาต้นแบบโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน นำไปเผยแพร่เป็นแนวทาง ให้กับโรงเรียนอื่นๆ
 5. เพื่อสร้างเวทีประกวดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานระดับประเทศ

กำหนดการประกวด

 • 1 – 31 พฤษภาคม 2561 : เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ
 • 22 มิถุนายน 2561 : ประกาศผลการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาค (ภูมิภาคละ 3 ทีม)
 • 17 สิงหาคม 2561 : กาหนดส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
 • 20 สิงหาคม 2561 : ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ หรือรอบชิงชนะเลิศ
 • 31 สิงหาคม 2561 : ประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน (รอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งจัดภายใต้งาน 2nd Thailand Aerospace Youth Forum

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • ระดับภูมิภาค
  • ทุนสนับสนุนการดาเนินโครงงานฯ จานวน ทีมละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
  • รางวัล Top Vote ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • contest@gistda.or.th
 • www.facebook.com/Gistda4Youth
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
หมดเขต: 
14 พ.ค. 2018 10:00 to 31 พ.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.