^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม”

เมืองพัทยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ไม่จํากัดเพศ และอายุ

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
“มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” เป็นภาพที่ถ่าย บริเวณ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมถึงเกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก รวมทั้ง ภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้นซึ่งเป็นภาพที่สื่อให้เห็น ความมีเสน่ห์ สวยงามและน่าประทับใจของกิจกรรมหรือสถานที่

รายละเอียดการประกวด

 1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เกี่ยวกับภาพ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก รวมทั้งภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น
 2. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลด้วยความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล ที่ 300 dpi โดยบันทึกลงในแผ่น CD/DVD ส่งมาพร้อมกับภาพถ่าย 1 แผ่นซีดี ต่อ 1 ภาพ (ประเภทไฟล์ JPEG และ ไฟล์ RAW)
 3. ส่งภาพที่อัดขยายบนกระดาษอัดภาพ ขนาด ขนาด 12X18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์ บอร์ดสีขาว โดยมีขอบภาพด้านละ 2 นิ้ว
 4. ภาพส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดติดด้านหลังภาพ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ส่งภาพ ชื่อภาพ สถานที่ และข้อมูลการถ่ายภาพ
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จํากัดจํานวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชย
 6. สามารถปรับสี แสง คอนทราสต์ ความอิ่มตัวของสี เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติไม่ผิดจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดในภาพ)
 7. ภาพส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ หากพิสูจน์ ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการ รับรางวัลหรือเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยทําขึ้นเพื่อการจําหน่ายหรือโฆษณามาก่อน
 9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสิน ตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามเหมาะสม
 11. ภาพทุกภาพพร้อมแผ่นซีดีไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืน
 12. ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด เมืองพัทยามีสิทธิ์ที่จะนําไปจัดแสดงในที่ ต่างๆ รวมทั้งทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยา โดย ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 13. เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจํานวนร้อยละ 5 ของเงิน รางวัล

การส่งภาพเข้าประกวด
กําหนดส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 ส่งภาพด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

เลขที่ 171 หมู่ 5 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอํานวยการ สํานักส่งเสริมการท่องเที่ยว
ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
พร้อม วงเล็บมุมซองระบุ “Pattaya Photo Contest 2018”

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย 20 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 20 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 4115 (ในวันและเวลาราชการ) 038253131
 • หมายเลขอัตโนมัติ  Pattaya Contect Center 1337  ตลอด 24 ชั่วโมง
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
140,000 Baht
หมดเขต: 
09 มี.ค. 2018 10:00 to 31 พ.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.