^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3"

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ว่าเป็นเรื่องสนุก และง่าย ด้วยสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติ ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ
 4. เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรี ทั่วประเทศ
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion graphic / Infographic

ขั้นตอนการประกวด

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.)
 2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน)
 3. ผู้สมัครเข้าประกวดผลงานสามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนาผลงาน
 4. ผู้ผู้สมัครจะได้เข้าค่ายกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน, การเล่าเรื่อง การบริหารเวลา และ เทคนิคด้านแอนิเมชัน (Boot Camp) เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของแต่ละ ประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัล ชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

ลักษณะผลงาน
ผู้สมัครส่งผลงาน Animatic ความยาวเรื่อง ไม่เกิน 3 นาที รูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4 (ส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ปิดรับเอกสารเวลา 17.00 น.)

 • ความละเอียด 1920 x 1080 pixel
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งได้ทั้ง 2D และ 3D และสามารถผสมผสานแนวคิด การนำเสนอ ในรูปแบบของ Motion graphic / Infographic ได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้น Title ที่เห็นได้ชัด ประกอบด้วย
  • ชื่อทีม
  • ชื่อเรื่อง
  • เครดิต ภาพ / เสียง (ถ้ามี)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา
  • ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล, เกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล, เกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
  383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
  กรุงเทพมหานคร 10600, ประเทศไทย
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 510 หรือ 629
 • E-mail: info@wealthmagik.com
 • www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
260,000 Baht
หมดเขต: 
08 มี.ค. 2018 10:00 to 30 เม.ย. 2018 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.