^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน พร้อมทุนการศึกษา และโล่รางวัล   

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีความคิดริเริ่ม ในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล
 2. เพี่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 4. เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยีฮาลาลในประเทศไทย
 5. เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนแก่เด็กนักเรียนในการเข้าใจและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนภาคเอกชน
 • ทีม ทีมละ 2 - 3 คน ต่อ 1 โครงงาน
 • หนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

ระเบียบการสมัคร

 • ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน ต่อ 1 โครงงาน
 • โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกโครงงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
 • โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ พร้อมระบุชื่อโครงงาน และประเภทของโครงงานอย่างชัดเจน ใบสมัครหรือสำเนา

การสมัคร
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด พร้อมกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มโครงงานเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถส่งได้  4  ทาง  ดังนี้

 • ส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี (ทางเข้าโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี)
 • ส่งทางโทรสาร หมายเลข  073-333602
 • ส่งทาง e-mail nurulhuda.hsc@gmail.com
 • ส่งผ่านทางไปรษณีย์
  คุณนูรูลฮูดา อุมาร์ ผู้ประสานงานโครงการ
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี
  300/80 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

รางวัลการประกวด

 1. ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานในรอบคัดเลือกทีมละ 1,500 บาท สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบแข่งขันระดับภูมิภาค
 2. ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานในรอบคัดเลือกทีมละ 3,000 บาท สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบแข่งขันระดับประเทศ         
 3. รางวัลที่ได้รับ
  • รางวัลชนะเลิศสาขาละ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล     
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสาขาละ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสาขาละ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศจะได้รับเกียรติบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่ร่วมโครงงาน   
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศเข้าศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริง ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม
084-8594131/095-0350009 หรือ 073-333604

หมดเขต: 
21 ก.พ. 2018 10:00 to 31 มี.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.