^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ทุนเพื่อการผลิตผลงานจริง และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาสื่อศิลป์ประเภทกิจกรรมต้นแบบ การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเด็กวัยเรียน
 2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเยาวชนต้นแบบในการเฝ้าระวังสื่อในชุมชน
 3. เพื่อสร้างกลไกการทำงานภายใต้กระบวนการเฝ้าระวังสื่อในสถานศึกษา

ประเภทของการประกวด

 • ประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ประเภทมิวสิควิดีโอ ความยาวไม่เกิน 4 นาที 

หัวข้อของการประกวด

 • รู้เท่าทันสื่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และ ยาสูบ
 • รู้เท่าทันสื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่
 • สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน หรือ ประเภทบุคคล (เดี่ยว)
 • ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • ส่ง Scripts หรือ แบบร่าง, แนวความคิด แนบไฟล์พร้อมกับใบสมัคร
 • ทุกประเภทสื่อจะต้องนำเสนอไอเดีย รูปแบบในการนำเสนอผลงาน แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
 • แนบผลงาน (Portfolio)  ที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่เข้าการประกวด (ถ้ามี) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องระบุประเภทสื่อที่ต้องสมัครให้ชัดเจน
  (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงประเภทสื่อเดียวเท่านั้นต่อ 1 ทีม)
 • กรุณา ชื่อ – สกุล, รายละเอียดการติดต่อสื่อสาร และประเภทของสื่อที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
 • เปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561  –28 กุมภาพันธ์  2561
  ทางอีเมล์ pingsproject@gmail.com เท่านั้น (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ส่ง Scripts หรือ แบบร่าง, แนวความคิด, แนบไฟล์พร้อมกับใบสมัคร  ภายใต้ประเด็น การรู้เท่าทันสื่อหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และ ยาสูบ” และ “รู้เท่าทันสื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด”
 • ผู้สมัครจะสามารถสมัครได้เพียงประเภทสื่อเดียวเท่านั้นต่อ 1 ทีม
 • ส่งเอกสารทั้งหมดได้ ทาง pingsproject@gmail.com  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและผลิตสื่อตามรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ (อบรมเนื้อหา เทคนิค และนำเสนองาน ในวันสุดท้ายของการอบรม พร้อมรับมอบทุน)
 • ทีมที่ได้รับทุน จะมีการนัดพัฒนางาน 2 – 3 ครั้ง  โดยแต่ละทีมมืออาชีพเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตงาน
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน ต้องส่งแบบผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ ในหลังจากดำเนินการผลิตผลงานเสร็จในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) :  ที่อยู่ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวน์เวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 การคัดเลือกรอบสุดท้าย (เพื่อรับรางวัลประกวด)

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด

 • เปิดรับสมัครโครงการ : 9 - 28 กุมภาพันธ์  2561
 • หมดเขตส่งประกวด : 28 กุมภาพันธ์  2561  (ปิดรับ 17.00 น.)
  (ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น)
 • นำเสนอผลงาน และไอเดียต่อคณะกรรมการ : กลางเดือนมีนาคม  2561
 • ประกาศรายชื่อเพื่อเข้าเวิร์คช็อปพัฒนาผลงาน : กลางเดือนมีนาคม 2561
  (ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อป และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน : กลาง – ปลายเดือนมีนาคม 2561  (แจ้งสถานที่อีกครั้ง)
 • ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน : เดือนเมษายน 2561
 • ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ : ปลายเดือนเมษายน 2561
 • จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : ต้นเดือนพฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: กำหนดการและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-298-0988 ต่อ 104

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kawvarin Silapat / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หมดเขต: 
09 ก.พ. 2018 10:00 to 28 ก.พ. 2018 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.