^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity"

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประเภทประชาชนทั่วไป (นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ)
 2. ประเภทอุดมศึกษา (กำลังศึกษาอยู่)
 3. ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นกลุ่ม (กรณีส่งประเภทอุดมศึกษาผลงานจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง)
 4. เลือกประเภทกลุ่มงานเพื่อออกแบบ กลุ่มงานหนึ่ง หรือผสมกลุ่มงาน ใน 9 ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่ เครื่องไม้ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ/เครื่องผ้า เครื่องรัก เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ เครื่องหิน หรือ นอกเหนือจากนี้ให้ระบุให้ชัดเจน
 5. เป็นผู้เรียนด้านการออกแบบ
 6. สัญชาติไทย

ลักษณะของผลงาน
แนวคิดและแบบร่างผลงาน วาดด้วยมือ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการใช้งาน หรือการตกแต่ง (Decoration, Fashion, Lifestyle Products, Jewelry, Textiles, Art Piece, Innovation ฯลฯ) จัดวางผลงานในรูปแบบ การนำเสนอ (Presentation) / ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) เพื่อให้งานมีความหน้าสนใจ หรือแสดงออกในเชิงแนวคิด

 • พื้นที่ขนาดประมาณ 2x2x3 เมตร (กxยxส) สำหรับประเภทประชาชนทั่วไป
 • พื้นที่ขนาดประมาณ 1x1x3 เมตร (กxยxส) สำหรับประเภทอุดมศึกษา

โดยผลงานจะมีจำนวน 1 ชิ้น หรือ มากกว่า 1 ชิ้น (Collection) โดยมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันเพื่อจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้

กำหนดการ

 • มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2561 ช่วงเปิดรับสมัคร
 • 6 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาแบบร่าง และประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก
 • 14 มีนาคม 2561 ผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรกนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการและประกาศผล ผู้ผ่านคัดเลือกรอบ 10 ราย/กลุ่มสุดท้าย
 • เมษายน 2561 ผู้ได้รับคัดเลือกฯ 10 ราย/กลุ่มสุดท้ายผลิตผลงาน
 • 25 - 28 พฤษภาคม 2561 การตัดสินผลงานรอบสุดท้าย พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • คุณรังสิมันต์ โกศลศิษฎ์
 • โทรศัพท์ : 1289 ต่อ 1353
 • อีเมล : rungsimun.k@sacict.mail.go.th
หมดเขต: 
13 ก.พ. 2018 10:00 to 31 มี.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.