^ Back to Top

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกในการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน
1. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้น ๆ จริง
3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานคลิปวิดีโอที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

กติกาในการส่งผลงาน
1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงาน ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด ให้ครบถ้วน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายทำผลงานภายในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ ดังนี้ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ , สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี , สวนสัตว์เชียงใหม่ , สวนสัตว์นครราชสีมา , สวนสัตว์สงขลา , สวนสัตว์อุบลราชธานี , สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
3. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอัพโหลดผลงานลง ในช่องโซเชียลมีเดียของตนเอง Youtube หรือ Facebook พร้อมติด Hashtag #AmazingZoo 2017 และเปิดโพสเป็นสาธารณะ (Public) ผู้ที่ได้รับ ยอดผู้เข้าชมมากที่สุด จากสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าสู่รอบตัดสินต่อไป
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลงานทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย และองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6. หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560
7. การตัดสินให้ผลงานคลิปวิดีโอ ได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา และคณะกรรมการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป

กำหนดวันรับผลงาน
ผู้ประสงค์จะส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด สามารถโพสผลงานลงโซเชียลมีเดีย Youtube หรือ Facebook ลงในช่องของตนเองได้ทันที แล้วส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบจดหมายตอบรับไปยัง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

การประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.zoothailand.org) และ Facebook Fan Page (องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand) วันที่ 15 มกราคม 2561 และมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลและสถานที่ การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รางวัลการประกวด โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thailandzoo

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
07 ต.ค. 2017 10:00 to 15 ธ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.