^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการศึกษา
 2. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ ครอบครัวของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต
 3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
 4. เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibilities)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

 1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
 4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจริยธรรม และอยู่ในระเบียบวินัย
 6. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. เป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต

กำหนดระยะเวลา

 • เยาวชนส่งผลงานการประกวดเรียงความ 1 กันยายน– 31 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก 5 ธันวาคม 2560
 • ผู้ได้รับทุนการศึกษา เข้ารับทุน (รับตามภาค ที่สาขา) 7 – 22 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TCRBank

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
หมดเขต: 
25 ส.ค. 2017 10:00 to 31 ต.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.