^ Back to Top

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 หัวข้อ “นิทาน…ถึงพ่อ” “บทกวี…ถึงพ่อ” และ “บทเพลง…ถึงพ่อ” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และบัตรทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีน
2. เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้
3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน  5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม
การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
 • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
 • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
 • กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้

 • เล่านิทานจีน หัวข้อ “นิทาน…ถึงพ่อ”
 • ท่องกลอนจีน หัวข้อ “บทกวี…ถึงพ่อ”            
 • ร้องเพลงจีน หัวข้อ “บทเพลง…ถึงพ่อ”

5. สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย  สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้ 

 • เตรียมการแสดงอีก 1 ชุด  เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ 
 • พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD
 • เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4  ชุด  เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา

หมายเหตุ
โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ก่อนวันตัดสิน 1 อาทิตย์

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (โปรดเขียนข้อความ “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงรับรองลายมือชื่อผู้สมัคร)
2. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nanmee.com)
3. แนบสำเนารายละเอียดการแสดงที่ท่านเลือกแสดง เช่น หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, ชื่อเพลง, เนื้อเรื่อง, เนื้อเพลง หรือบทกลอน มา 4 ชุด
4. แนบตัวอย่างไฟล์วิดีโอบันทึกการแสดงที่ท่านเลือก เช่น ท่องกลอนจีน ร้องเพลงจีน หรือเล่านิทานจีน ในรูปแบบแผ่นซีดีมาพร้อมใบสมัครแล้วส่งมาที่

บริษัท นานมี จำกัด ชั้น 4 เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี”)
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น ทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)
 • วันแข่งขันรอบตัดสิน : ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com ( ผู้เข้ารอบคัดเลือก10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวทีประกาศผลการตัดสิน สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารบริษัท นานมี จำกัด (ชั้น 3) เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

รางวัลเกียรติคุณ
ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท
  •  รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
 • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท
 • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
 • กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – อุดมศึกษา
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  •  รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
 • บัตรทุนการศึกษานี้สามารถใช้แทนเงินสดได้ที่ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้
  • ใช้แทนเงินสดในการสมัครเรียนคอร์สเรียนภาษาจีน ที่โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี
  • ใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและหนังสือที่ร้านหนังสือจีนนานมี
  • ใช้แทนเงินสดในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน หรืออุปกรณ์ศิลปะของกลุ่มบริษัท นานมี จำกัด
  • บัตรทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  แลกเปลี่ยน ทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
  • บัตรหมดเขต เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • โรงเรียนสอนภาษานานมี
 • โทร 02-648-8000 ต่อ 5400

ข่าวประชาสัมพัยธ์ : K. Thanchanok / NAN MEE Co., Ltd.

หมดเขต: 
09 พ.ค. 2017 10:00 to 31 ก.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.