^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 30th Anniversary BiochemKU”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 30th Anniversary BiochemKU”

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 30th Anniversary BiochemKU” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาและการครบรอบ 30 ปีของภาควิชา
2. เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภาควิชา
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป

คุณสมบัติและเงื่อนไข
1. นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไปทุกคนที่สนใจ
2. ไม่จำกัดจำนวนผลงานต่อผู้ออกแบบ
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของตราสัญลักษณที่มีลิขสิทธิ์อยู่มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณในครั้งนี้
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ และไม่เคยนำส่วนหนึ่งในตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีสิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ต่อไป และมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อสาธาณะต่างๆได้
6. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหากภายหลังพบว่าผลงานที่ได้รับรางวัล มีการละเมิดลิขสิทธิ์ การรับรางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
7. ผลการพิจารณาและการตัดสินของภาควิชาฯถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้าประกวดในทุกกรณี

กรอบแนวคิด
1. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะประกอบด้วย 2 ส่วน

 • ตราสัญลักษณ์ส่วนแรก
  • เป็นตราสัญลักษณ์ของภาควิชาซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์หลัก ซึ่งสามารถวางไว้แบบเดี่ยวๆได้
  • เป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชีวเคมี และสะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชา
 • ตราสัญลักษณ์ส่วนที่สอง
  • เป็นตราสัญลักษณ์ส่วนควบของตราสัญลักษณ์ส่วนแรก ซึ่งต้องมีความเข้ากันได้กับตราสัญลักษณ์ส่วนแรก
  • เป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการครบรอบ 30 ปีของภาควิชา

2. ผลงานมีความสวยงาม ร่วมสมัย โดดเด่นและจดจำง่าย สามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชาได้ทุกประเภท

เกณฑ์การประกวด
1. การสื่อความหมายเกี่ยวกับภาควิชา และการครบรอบ 30 ปี
2. ความสวยงามและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามกรอบแนวคิด ซึ่งจดจำได้ง่ายและเด่นชัด
3. การนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการจัดทำของที่ระลึกต่างๆ

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. เป็นตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2. ไฟลต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด มี 2 ไฟล์ คือไฟล์ของตราสัญลักษณ์ของภาควิชา (ส่วนแรก) กับไฟล์ของ ตราสัญลักษณ์ของภาควิชาที่วางรวมอยู่กับตราสัญลักษณ์ของการครบรอบ 30 ปีของภาควิชา (ส่วนแรกกับส่วนสองรวมกัน)
3. ไฟลต้นฉบับทั้งสองที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi โดยใช้สีโหมด CMYK และบันทึกด้วยนามสกุล .AI และ .EPS และส่งพร้อมกับไฟล์ .PDF .JPG และ .GIF แบบพื้นใส
4. ระบุข้อมูลของผู้ออกแบบไว้ด้านล่างผลงาน
5. ส่งใบสมัคร พร้อมอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วิธีการส่งผลงาน (ส่งแยกในแต่ละผลงาน)
1. ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการภาควิชาชีวเคมี ตึกชีวเคมีชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แผ่นดีวีดีหรือซีดี)
2. ส่งทางไปรษณีย์: โดยจ่าหน้าพัสดุถึง “หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ที่อยู่ “ตู้ปณ.1107 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 10903” (แผ่นดีวีดี หรือ ซีดี)
3. ส่งทางอีเมลล์: ที่ fscissmn@ku.ac.th

กำหนดการ
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ 2560
2. คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560
3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ภาควิชา : biochemistry.sci.ku.ac.th

ติดต่อสอบถาม

 • ดร. นภพล ภู่พนิตพันธ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์ 02-562-5444 ต่อ 647726 (ในวันและเวลาราชการ)
 • E-mail: fscinpp@ku.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คถุณนภพล ภู่พนิตพันธ์ 

หมดเขต: 
13 เม.ย. 2017 10:00 to 15 พ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.