^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม (ไม่เกิน 3 คน / ทีม) มีสิทธิ์ส่งผลงานไม่จำกัด
แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
3. การออกแบบ Mascot ให้ใช้โปรแกรมในการออกแบบเท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai, pdf (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
4. การออกแบบผลงานมาสคอต 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล
6. ผู้เข้าประกวดที่ผลงานเข้ารอบ 5 ท่าน ต้องเข้ามานำเสนอผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ที่จะสามารถนำผลงานไปปรับเปลี่ยนใช้งานตามความเหมาะสม
8. การดำเนินและการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณา

 • Mascot มีลักษณะเป็นเพศชาย / พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน
 • รูปแบบของการออกแบบเป็นที่จดจำได้ง่าย
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การสื่อความหมายที่เหมาะสม
 • สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • การออกแบบมาสคอตต้องมีโลโก้และสีประจำบริษัทคาร์ชายน์อยู่ในงานออกแบบ

รางวัล รางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  (ตัดสินจากผลงานที่ได้รับการกดLikeมากที่สุด ใน facebook / KarshineAutoCare)

หมายเหตุ
ทุกผลงานที่ได้รับรางวัล หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการและเงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานในรูปแบบกระดาษขนาด A3 และติดบนฟิวเจอร์บอร์ด (รูปแบบการส่งผลงานต้องเป็นไปตามฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดไว้)
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร  พร้อมกรอกข้อมูลและอธิบายแนวความคิด (Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด พร้อมพริ้นต์และแนบมาพร้อมกับผลงาน
3. บันทึกไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์jpg / แบบฟอร์มใบสมัครลงบน CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
4. ระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 (ระยะเวลาส่งผลงาน 44 วัน)
 • เริ่มเปิดรับผลรางวัล Popular Vote   3 – 26 เมษายน 2560  เวลา 00.00 น.
 • ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล วันที่ 28 เมษายน 2560

5. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) มาที่

บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด
57 หมู่ 6 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
(ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)

 • ติดต่อสอบถาม
 • e-mail : contact@karshine.com  (หัวข้อ : ประกวดออกแบบMascot)
 • facebook.com/KarshineAutoCare  (Inbox)
 • Line ID : @karshine
 • www.karshine.com

หมายเหตุ
กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดประกวดจะ  ขอยกเลิกการประกวด Mascot และนำเงินรางวัลส่งคืนทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลงานที่ส่งเข้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด

หมดเขต: 
16 ก.พ. 2017 10:00 to 31 มี.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.