^ Back to Top

(เลื่อนกำหนดรับผลงาน) ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท และเกียรติบัตร

แนวเรื่อง (Theme)
1. ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์เป็นที่ประจักษ์ ทรงมีพระวิริยะ พระจริยาวัตรและน้ำพระราชหฤทัยอันงดงามเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ สามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงานได้ 3 รูปแบบ คือ

 • เนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์
 • เนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์เดียว
 • เนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์เดียว

2. ศิลปกรรมกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินงานเคียงคู่คนไทยมาตลอดระยะเวลา 50 ปี มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ก่อให้เกิดความสุข สร้างความดีงาม นำสังคมและมวลมนุษยชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง

รูปแบบและลักษณะการสร้างสรรค์
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ สามารถนำเสนอและแสดงออกผลงานศิลปกรรมได้ทั้งหัวข้อที่ 1 หรือหัวข้อที่ 2 โดยอิสระทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการตามแนวทางส่วนตนของศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน

ระดับการประกวด
เปิดกว้างสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป

ประเภทผลงานและหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ประเภทผลงาน
จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร
2. หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง ติดอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ
 • ผลงานชิ้นใดที่ต้องติดตั้งด้วยวิธีพิเศษหรือต้องประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้ติดตั้งด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกวด ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 17.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้าย
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 • แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารการตรวจ    ลงตราวีซ่า (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สำหรับส่วนประกอบของผลงานที่เจ้าของผลงานนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและ/หรือผลงานที่ส่งเข้าประกวด

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
  เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ตัวแทนนำส่งระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น. เลื่อนกำหนดรับผลงานเป็นวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
 • สถานที่รับผลงาน
  หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช
  ซ.เยาวราช 23 เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  โทร. 0-2222-0137 แฟ็กซ์ 0-2222-0138
 • สถานที่รับผลงานส่วนภูมิภาค
  • ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
   ติดต่อ อ. พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 08-4019-2483
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
   ติดต่อ อ. ตนุพล เอนอ่อน โทร. 08-1799-9255
  • ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 4 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา
   ติดต่อ อ. ชัยรัตน์ แสงทอง โทร. 08-4193-9055

การคัดเลือกและตัดสินรางวัล

 • การคัดเลือกและตัดสินรางวัล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์กรุงไทย
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ถือว่าเป็นที่สุด และธนาคารขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม เพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้
 • ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.ktb.co.th และผ่านทางสื่อมวลชน ภายในเดือนธันวาคม 2559

เงินรางวัล รวม 3 ล้านบาท
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยกำหนดรางวัลแบ่งกลุ่มตามแนวเรื่อง ดังนี้

 • กลุ่มรางวัลของแนวเรื่อง ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กำหนดรางวัล ดังนี้
  • รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุงไทย โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • กลุ่มรางวัลของแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทย กำหนดรางวัล ดังนี้
  • รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุงไทย โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ธนาคารจะมอบเกียรติบัตรให้ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการด้วย

ติดต่อสอบถาม
หอศิลป์กรุงไทย โทร. 0-2222-0137

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nittharat Chanaboon

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2017 09:00 to 05 ก.พ. 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.