^ Back to Top

ประกวดร้องและเต้นเพลงลูกทุ่ง “สุนันทาลั่นทุ่ง”

ประกวดร้องและเต้นเพลงลูกทุ่ง “สุนันทาลั่นทุ่ง”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องและเต้นเพลงลูกทุ่ง “สุนันทาลั่นทุ่ง” ภายใต้กิจกรรม "สุนันทาวิชาการ วิชาการสัมผัสได้" ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจในการร้องและเต้นเพลงลูกทุ่ง

จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด

 • สมาชิกในวง ไม่ตํ่ากว่า ๖ คน
 • จำนวนสมาชิกในวงประกอบด้วย
  • นักร้อง ๑ คน ไม่จำกัดเพศ
  • หางเครื่อง และนักแสดงประกอบ ไม่ตํ่ากว่า ๕ คน

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ทุกวงต้องร้องเพลงช้า และเพลงเร็วต่อกัน ๑ เพลง ไม่จำกัดว่าเล่นเพลงช้าหรือเร็วก่อน ความยาวระหว่าง ๕-๘ นาที (โดยนักร้องจะต้องเป็นคนเดียวกันทั้งเพลงช้าและเพลงเร็ว)
๒. การร้องเพลง ทั้งเพลงช้าและเพลงเร็ว จะต้องร้องสด ผ่านเบรคกิ้งแทรคที่มีเฉพาะเสียงดนตรีเท่านั้น
๓. มีเวลาเตรียมตัวจัดอุปกรณ์การแสดง หลังพิธีกรประกาศให้แสดงก่อนการขึ้นเวทีไม่เกิน ๓ นาที ถ้าหากเกินตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะมีการหักคะแนนตามความสมควร
๔. วงดนตรีที่จะเข้าประกวด จะต้องมาลงทะเบียนและจับฉลากเพื่อจัดลำดับการประกวด ในเช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวง

หลักฐานการรับสมัคร
๑. เบรคกิ้งแทรคที่มีเฉพาะเสียงดนตรีเท่านั้น ๑ แผ่น (นำมาให้พร้อมใบสมัคร)
๒. ใบสมัครจำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักร้องนักแสดงทั้งวง ๑ ชุด ๖.๔ รูปหน้าตรง ๑ นิ้ว คนละ ๑ รูป

กำหนดการรับสมัคร/จำนวนวงที่รับสมัคร
สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับสมัครจำนวน ๓๐ วง ที่หลักฐานการรับสมัครครบถ้วนก่อน
หมายเหตุ กรณีที่มีจำนวนวงสมัครเข้าร่วมการประกวดครบ ๓๐ ทีม จะมีการแจ้งผ่านเฟสบุคแฟนเพจ “โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย

 • นักร้อง คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
  • เสียงร้อง นํ้าเสียง ความไพเราะของเสียง ๑๐ คะแนน
  • อักขระถูกต้อง ๑๐ คะแนน
  • จังหวะและทำนอง ๑๐ คะแนน
  • บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์ ๑๐ คะแนน ทั้งเพลงช้าและเพลงเร็ว
 • หางเครื่อง และภาพรวมการแสดงบนเวที (ผู้แสดงประกอบ) คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
  • ความพร้อมเพรียงและ ความแปลกใหม่ของท่าเต้น ๒๐ คะแนน
  • ลีลา ท่าทาง การนำเสนอ ๒๐ คะแนน
  • การแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ๒๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • นายศิวกร ศรีนัมมัง (โอ๊ค) ติดต่อเบอร์โทร : 0835525717
 • นางสาวณัฐสิมา เมฆสัยโย (เนิส) ติดต่อเบอร์โทร : 090407161
หมดเขต: 
03 ก.ค. 2016 10:00 to 21 ส.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.