^ Back to Top

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” ภายใต้กิจกรรม อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้้า ปีที่ ๑๐ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนัก ความร่วมมือในการดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้้าอย่างยั่งยืน ให้เป็นปึกแผ่นและขยายแนวคิดให้กว้างไกลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ

กติกาการส่งผลงาน
๑. ส่งผลงานเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .avi ลงในแผ่น CD/DVD ความยาวไม่เกิน ๓-๕ นาที พร้อมชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายชื่อผู้ร่วมทีม
๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดๆ และจะต้องไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. ส่งผลงานทีมละไม่เกิน ๕ คน ส่งได้ ๑ ชิ้นงาน

กำหนดการ
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส้าคัญ)
ตัดสินและประกาศผล ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
มอบรางวัล วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เงินรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ช่องทางการส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่

ส้านักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ ๗๕/๖ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ติดต่อสอบถาม

  • คุณ อรรถพล สวัสดิ์สิริเดช ๐๙๑ - ๗๗๐ - ๑๑๒๗ ( ฝุายประสานงานโครงการ )
  • e-mail : rakmaenam2559@gmail.com
  • www.facebook.com/rakmaenam2559
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
80,000 Baht
หมดเขต: 
14 มี.ค. 2016 10:00 to 30 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.