^ Back to Top

ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น"

ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมงานวิจัยด้านการสื่อสารระบบอาหารของ สกว. อย่างเป็นระบบและนำมาถ่ายทอดสู่สาธารณะชนผ่านกระบวนการสื่อสารสื่อใหม่
2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการออกแบบสื่อที่มาจากงานวิจัยเพื่อใช้ในการ สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้องสู่ สาธารณะชนผ่านกระบวนการประกวดผลงานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก
3. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้องสู่สาธารณะชน

คุณสมบัติ
การประกวดเป็นประเภทบุคคล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา หรือ เทียบเท่า โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงคนละ 1 ผลงานเท่านั้น

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆในการประกวด และดาวน์โหลดผลงานวิจัย สกว. ที่ต้องนำมาใช้ในการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องเลือกผลงานวิจัย สกว. ตามที่ โครงการประกวด คัดสรรและนำเสนอข้อมูลไว้ในเว็บไซต์การประกวดเท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานการเข้าประกวดดังนี้
 • ใบสมัคร ที่มีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ และระบุว่ามาจากงานวิจัยเรื่องใดของ สกว.
 • ผลงานออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 1 ชิ้นงาน แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังนี้
  • ไฟล์ในรูปแบบนามสกุล AI 1 ไฟล์
  • ไฟล์ในรูปแบบนามสกุล PDF 1 ไฟล์
  • ไฟล์ภาพ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI 1 ไฟล์
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา)

3. ส่งใบสมัครพร้อมแผ่น CD บันทึกไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่กำหนด มาที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ประกวดอินโฟกราฟิกงานสื่อสารสังคม)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ทั้งนี้ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชยประเภทดีไซน์ 3 รางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยประเภทเนื้อหา 3 รางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ประกวดอินโฟกราฟิกงานสื่อสารสังคม)
  ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • trftransform@gmail.com
 • www.facebook.com/trftransform
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
12 ต.ค. 2015 10:00 to 30 พ.ย. 2015 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod