^ Back to Top

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011)

Design Innovation Contest, DIC2011

การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011) จัดขึ้น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี (technology element) และ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (creative element) และสามารถใช้งานได้จริงซึ่งการออกแบบลักษณะดังกล่าวเรียกว่า "การออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation" ทั้งนี้ผลงานต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วย การออกแบบแบบดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative industry) ที่บ่งบอกถึงความเป็นทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
บริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ

รางวัล
ด้าน Product Design

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท (50,000)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท (40,000)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท (10,000)

ด้าน Food Design

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท (50,000)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท (40,000)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท (10,000)

ด้าน Green Design

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท (50,000)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท (40,000)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท (10,000)

เกณฑ์การตัดสิน

 • ระดับการออกแบบ (Degree of design)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท
 • กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy)* (เฉพาะระดับมืออาชีพ)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการนำเสนอร่างแผนธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว
 • กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
  องค์กรหรือทีมที่ส่งผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการการจัดการองค์ความรู้ทั้งด้านการออกเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมการแข่งขัน

กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://www.nia.or.th/dic/howtosend.html

แนบบทสรุปความเป็นนวัตกรรมไม่เกิน 250 คำ

แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อาทิ งานนำเสนอของผลงาน หรือ แผ่นซีดีนำเสนอผลงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โมเดล รูปภาพผลงาน สำเนาเอกสารทางทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งด้านการประดิษฐ์และด้านการออกแบบ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2554

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.