^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน"

แข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน"

LHONG 1919 ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 24 ปี  สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน" ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน

กติกาการแข่งขัน

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition" ชิงทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุน สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certifi

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-15 16:00

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-01 16:00

ประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาเด็ก : School Effects on child development”

ประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาเด็ก : School Effects on child development”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญครูไทยทั่วประเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาเด็ก : School Effects on child development” ชิงรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award 2018

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award 2018

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2018 หัวข้อ "The Mystery of Foods: the Truth a

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน พ

หมดเขต: 
ส, 2018-03-31 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2018-03-23 15:30

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2018-02-28 16:00

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561 ชิงโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2018-02-28 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.