^ Back to Top

ประกวดแต่งเพลง

สำหรับผู้ที่รักในการแต่งเพลง และเสียงดนตรี

ประกวดแต่งเพลงและร้องเพลง “ปลุกจิตสำนึก รักชาติ รักแผ่นดิน”

ประกวดแต่งเพลงและร้องเพลง “ปลุกจิตสำนึก รักชาติ รักแผ่นดิน”

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงและร้องเพลง “ปลุกจิตสำนึก รักชาติ รักแผ่นดิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2014-07-14 16:00

ประกวดบทเพลง “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”

ประกวดบทเพลง “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลง “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม”

ประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียร

หมดเขต: 
ศ, 2014-06-06 16:00

ประกวด Young Thai Artist Award 2014

Young Thai Artist Award 2014

มูลนิธิเอสซีจี : SCG FOUNDATION ขอเชิญห้เยาวชนไทยหัวใจศิลป์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Young Thai Artist Award 2014" ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,300,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ เริ่มรับสม

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-29 16:00

ประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 6 "คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต"

ประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 6 "คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญน้องๆ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานสร้างสรรค์บทเพลง สปอตโทรทัศน์ และสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท 

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-15 16:00

ประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

การประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง

หมดเขต: 
จ, 2014-04-21 16:00

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

โครงการ อย.น้อย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "อย.น้อย Music & Song Contest" ชิงรางวัลวมมูลค่ากว่า 120,0

หมดเขต: 
ศ, 2014-05-16 16:00

การประกวดเพลง "เพชรในเพลง"

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขอเชิญนักร้อง นักแต่งเพลง หน่วยงานต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลง "เพชรในเพลง" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อยกย่อ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-03-20 16:00

ประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest Season 3"

B2 Song Contest Season 3

B2 Boutique and Budget Hotel ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรี ร่วมท้าทาย คิด ค้น คว้า แล้วกลั่นจินตนาการของคุณมาแต่งเพลงคุณภาพ ส่งผลงานเพลงเข้า

หมดเขต: 
ส, 2014-02-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแต่งเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.