^ Back to Top

คอมพิวเตอร์/IT

รวมการประกวด และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เช่น ประกวดออกแบบเว็บไซต์ (web design contest) ประกวดออกแบบแอพ (App) ประกวดเขียนโปรแกรม ประกวดเขียนเกมส์ และอื่นๆ

Samart Innovation Awards 2010

SAMART INNOVATION AWARDS 2010 การประกวดออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์ ที่พร้อมเป็นฐานปล่อยพลังทางความคิด ติดสปีดให้ซอฟแวร์ไทยทะยานสู่วงโคจรความสำเร็จอย่างรวดเร็ว พร้อมโอกาสครั้งสำคัญ กับที่สุดของรางวัลแห่งความภูมิใจ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส

ประกวด Digital Content 3D

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประกวด โครงการประกวด Digital Content “3 ดี: สงเสริมประชาธิปไตย, คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย, หางไกลยาเสพติด (3D : Democracy, Decency, Drug-Free)” ประกวดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ท

ประกวดสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ซึ่ง การประกวด แบ่งออกเป็น ประเภทสื่อเว็บเพจ และ ประเภทสื่อออนไลน์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล รวมม

หน้า

Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์/IT

Members Online

There are currently 0 users online.