^ Back to Top

คอมพิวเตอร์/IT

รวมการประกวด และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เช่น ประกวดออกแบบเว็บไซต์ (web design contest) ประกวดออกแบบแอพ (App) ประกวดเขียนโปรแกรม ประกวดเขียนเกมส์ และอื่นๆ

ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

หมดเขต: 
ส, 2010-07-31 (All day)

ประกวด บันทึกเรื่องราว การท่องเที่ยว ในโครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ ภาคกลาง ตอน "ใหม่กว่า นี้มีที่ไหน"

ประกวด scrapbook โครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ ภาคกลาง ใหม่กว่า นี้มีที่ไหน

ประกวด บันทึกเรื่องราว การท่องเที่ยว ในโครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ ภาคกลาง ตอน “ใหม่กว่า นี้มีที่ไหน” โดยนำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวใหม่ๆ และน่าสนใจภายในจังหวัดภาคกลางทั้งหมด (19 จังหวัด) ผ่านการบันทึกเรื่องราวการท่องเที่

Samart Innovation Awards 2010

SAMART INNOVATION AWARDS 2010 การประกวดออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์ ที่พร้อมเป็นฐานปล่อยพลังทางความคิด ติดสปีดให้ซอฟแวร์ไทยทะยานสู่วงโคจรความสำเร็จอย่างรวดเร็ว พร้อมโอกาสครั้งสำคัญ กับที่สุดของรางวัลแห่งความภูมิใจ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส

ประกวด Digital Content 3D

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประกวด โครงการประกวด Digital Content “3 ดี: สงเสริมประชาธิปไตย, คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย, หางไกลยาเสพติด (3D : Democracy, Decency, Drug-Free)” ประกวดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ท

ประกวดสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ซึ่ง การประกวด แบ่งออกเป็น ประเภทสื่อเว็บเพจ และ ประเภทสื่อออนไลน์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล รวมม

หน้า

Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์/IT

Members Online

There are currently 0 users online.