^ Back to Top

Thailand ICT Excellence Awards 2010

Thailand ICT Excellence Awards 2010

โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2010 เป็นโครงการมอบรางวัลดีเด่นแก่ผลงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์กรต่างๆในประเทศไทย โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2010 ขึ้น เพื่อให้การยกย่อง ส่งเสริม และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (ICT) ขององค์กรในประเทศไทย

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ตะหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ร่วมเสนอผลงานเพื่อการพิจารณารับรางวัลในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2010

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้การยกย่ององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเพื่อสร้างมาตรฐานในการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์กรในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
 2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ที่ดี โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ขององค์กรในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งกระตุ้น และผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ของไทยที่ดี ทันสมัย และได้มาตรฐานเข้ามาใช้ในองค์กรให้มากขึ้น
 3. เพื่อถ่ายทอดวิธีการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างและเกิดประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆ
 4. เพื่อนำเสนอแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆของโลกให้แก่ผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานการใช้ การลงทุนระบบ ICT ในองค์กรของไทย
 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของไทยให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำซอฟต์แวร์ไทยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้ทัดเทียมกับสากล

ประเภทของรางวัล

เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ไอซีทีสำหรับจัดทำโครงการ จึงได้กำหนดประเภทของรางวัลสำหรับ Thailand ICT Excellence Awards 2010 โดยแบ่งเป็น 6 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการหลักในองค์กร ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ สามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีผลการปรับปรุงที่เด่นชัด

2. โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects)
เพื่อยกย่องหน่วยงานซึ่งสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นเลิศ เน้นความสามารถในการบรรลุผลตามภารกิจ (กำไรหรือมูลค่าเพิ่ม) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยง (End-to-End Solution) ระหว่างองค์กรกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (Business Partner Integration) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ

3. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Projects)
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการใช้ไอซีที เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ที่ครอบคลุม 4 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การสร้างแนวทางในการเข้าถึงข้อมูล (Knowledge Retrieval) และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานในองค์กร (Knowledge Utilization)

4. โครงการนวัตกรรม (Innovation Projects)
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ไอซีทีโดยทำให้เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ (Radical Creativity) โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างชัดเจน (Breakthrough Result)

5. โครงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software Adoption Projects)
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ต่างประเทศแล้วมีการพัฒนาต่อยอด /การพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย ทั้งพัฒนาขึ้นเองทั้งหมด หรือพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์เดิม โดยมีการบูรณาการซอฟต์แวร์ไทยเข้ากับระบบงานอย่างเป็นระบบ

6. โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ICT for Sustainable Development Projects)
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ไอซีที ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม การคำนึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อม(การลด e-waste หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น) หรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้แต่ละประเภทรางวัล จะแยกพิจารณาใน 3 กลุ่มองค์กร (Organizational Sector) ประกอบด้วย

 1. ภาครัฐ (Government Sector)
 2. องค์กรไม่แสวงผลกำไร (Non-profit Sector)
 3. ภาคเอกชน (Private Sector)

หมายเหตุ
1.หากโครงการที่เสนอเข้าพิจารณา สามารถระบุอยู่ได้มากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกส่งโครงการเพื่อพิจารณาในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

การประเมินความเป็นเลิศของโครงการ
ใช้ ICT Excellence Maturity Model ® เป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นเลิศ เพื่อสะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ ได้แก่กลยุทธ์ การดำเนินโครงการ และของผลลัพธ์ ซึ่งจะพิจารณาใน 7 องค์ประกอบ คือ

 1. การปรับเข้ากับธุรกิจและการมุ่งเน้นกลยุทธ์ (Business Alignment & Strategic Focus)
 2. การบริหารโครงการ (Project Managements)
 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managements)
 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Developments)
 5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Managements)
 6. ผลการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (Key Performance Results)
 7. ลักษณะสำคัญตามประเภทโครงการ (Award Specific Criteria)

ขอบคุณ คุณหัสทยา
เผยแพร่ : www.contestwar.com

File attachments: 

ความเห็น

รูปภาพของ AIS_DNAs

อยากทราบแผน 2011 จะมีประกวดเมื่อไหร่อย่างไรครับ

AIS Quality DNAs

รูปภาพของ admin

TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
276 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02 319 7677

ถ้ามีข่าวยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ ^_^

Members Online

There are currently 0 users online.