^ Back to Top

ประกวดผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วม การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ระดับประเทศ

ระดับชั้นที่จัดประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้

 1. ระดับประถมศึกษา
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าการเรียนคณิตศาสตร์เพี่อคณิตศาสตร์ จึงได้จัดซื้อโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ลิขสิทธิ์ของประเทศไทย เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคามหมายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยที่นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีกับวิชาคณิตศาสตร์มาบูรณาการในการเรียนได้มากขึ้น

สสวท.จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ขึ้นให้เป็นเวทีสําหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในการนําความรู้คณิตศาสตร์ที่ได้รับจากห้องเรียนมาประมวลสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad เข้าประกวด

ระเบียบวิธีการสมัครและการประกวด

 1. แต่ละโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ ระดับชั้นละไม่เกิน 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยนักเรียนที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นนั้น ๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2556
 2. โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดกรอกใบสมัครแล้วส่งไฟล์ใบสมัครที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครมาที่ email : gspthailand@ipst.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 3. เมื่อผู้สมัครส่งอีเมลใบสมัครมาแล้วทาง สสวท. จะส่งอีเมลตอบรับการสมัครเพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร และจะส่งอีเมลข้อสอบสําหรับการประกวดรอบคัดเลือกไปยังผู้สมัครในวันที่ 11 มีนาคม 2556
 4. เมื่อผู้สมัครได้รับอีเมลข้อสอบแล้วให้ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานตามที่กําหนด หลังจากนั้นให้ส่งซีดีที่มีไฟล์ผลงานมาที่
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และส่งไฟล์ผลงานมาที่ email : gspthailand@ipst.ac.th ภายในระยะเวลาที่กรรมการกําหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบไปพร้อมกับโจทย์
 6. สสวท. จะคัดเลือกและประกาศรายชื่อทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้ามาประกวดผลงาน รอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2556 ระดับชั้นละไม่เกิน 40 ทีม ภายในเดือนมิถุนายน 2556

รางวัลและเกียรติบัตร
แต่ละระดับชั้นจะได้รับรางวัล ดังนี้

 • นักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับ เกียรติบัตรส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • นักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ของทีมที่ผลงานได้รับคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลจะได้รับ เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด และเสื้อที่ระลึกสําหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา
 • นักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ของทีมที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลด้วย
 • โรงเรียน ของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับโล่รางวัล

เงินรางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท และเหรียญทอง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท และเหรียญทอง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และเหรียญทอง
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท และเหรียญเงิน

หมายเหตุ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้ว ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพิลาลักษณ์ ทองทิพย์ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 924 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02–3929348 หรือ 02-3924021 ต่อ 2510
Website : www.ipst.ac.th
Email : pithon@ipst.ac.th

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
16 ก.พ. 2013 05:26 to 28 ก.พ. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.