^ Back to Top

พฤษภาคม 2021

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 202

หมดเขต: 
จ, 2021-08-16 (All day)

ประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา

ประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา หัวข้อ "วันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร?" เขียนมา

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 : 2021 International Photo Competition

ประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 : 2021 International Photo Competition

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 : 2021 International Photo Competition "จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร : สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต - River and Ocean, Connecting Water

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 17:00

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19"

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19"

บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-06-24 16:30

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประ

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 17:00

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยราง

หมดเขต: 
อา, 2021-07-18 16:30

ประกวดคอสเพลย์ "Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand 2021"

ประกวดคอสเพลย์ "Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand 2021"

Ragnarok M: Eternal Love ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานประกวดคอสเพลย์ "Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

วิธีการสมัครเข้าร่วมประกวด

หมดเขต: 
อา, 2021-06-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-16 16:30

ประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (คลิปวีดีโอ)

ประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (คลิปวีดีโอ)

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (คลิปวีดีโอ) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

ประเภทการประกวด
ประเภททีม 8 คน

หมดเขต: 
จ, 2021-05-17 16:30

ประกวด "22nd OSAKA International Music Competition, Bangkok Regional Round"

ประกวด "22nd OSAKA International Music Competition, Bangkok Regional Round"

OSAKA International Music Competition ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "22nd OSAKA International Music Competition, Bangkok Regional Round" ชิงรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-09 17:00

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2021-05-30 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer" ภายใต้ Concept "High Fashion" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 20,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไ

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุ 12-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน" หัวข้อ "เยาวชนนำรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม Youth Voice - Use your voice fo

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.