^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทย

ประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน

ประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน

Big C ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 6-19 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย”

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย”

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อ

Deadline: 
Tue, 2021-11-30 16:30

ประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช

Deadline: 
Mon, 2018-01-15 16:00

ประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘

ประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญสถานศึษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Tue, 2017-08-15 16:00

(ยกเลิก) ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ยกเลิก ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั

Deadline: 
Fri, 2016-11-11 16:00

ประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2016-07-04 16:00

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติ

Deadline: 
Mon, 2016-06-27 16:00

ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๑ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๑ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๑ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี ๒๕๕๘ ทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล

Deadline: 
Fri, 2015-10-30 16:00

ประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี"

ประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน และสถาบันการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 30 พุทธศักราช 2558 ชิงถ้ว

Deadline: 
Fri, 2015-11-13 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดดนตรีไทย

Members Online

There are currently 0 users online.