^ Back to Top

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย”

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย”

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 4 งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช 2565 ชิงเหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. เป็นนักเรียน หรือนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นใดระดับชั้นหนึ่ง ดังนี้
  • ระดับชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในระดับภาค ระดับชาติทุกรายการจากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องในประเภทและระดับชั้นที่จะเข้าร่วมการประกวด ซึ่งรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรืออันดับสองดังกล่าวเทียบเคียงได้ดังนี้
  • ระดับชนะเลิศ หรือรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันอันดับ 1
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หรือรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันอันดับ 2
  • รองชนะเลิศอันดับสอง หรือรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันอันดับ 3
 3. มีหนังสือรับรองการศึกษาและรับรองว่า เป็นนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในสถานศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรี(ตามคุณสมบัติข้อ 2) ออกโดยหัวหน้าสถานศึกษาในระดับผู้อํานวยการหรือคณบดีหรืออธิการบดี หากคณะผู้จัดงานพบว่า ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นความจริง จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของสถาบันนั้น ๆ เป็นเวลา 3 ปี และยกเลิกรางวัลทุกประเภทของสถาบันนั้น
 4. ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าประกวดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
 5. ในแต่ละสถาบันสามารถส่งผู้เข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 รายการ

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งเอกสารใบสมัครและผลงาน มาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ โดยนําส่งที่
  วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี
  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  (การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ)
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทาง Page Facebook: College of Music BSRU และ ดนตรีไทย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 • รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 (คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1) ประเภทละ 1 รางวัล เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2 (คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2) ประเภทละ 1 รางวัล เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3 (คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3) ประเภทละ 1 รางวัล เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง โทรศัพท์ 086 363 7307
 • ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี โทรศัพท์ 081 274 2130
Entry Fee: 
Deadline: 
22 Oct 2021 09:00 to 30 Nov 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.