^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ครั้งที่ 3

ประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ครั้งที่ 3

ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดนตรีไทยของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีไทยระหว่างสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประกวดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

ประเภทของการประกวด
การบรรเลงรับร้องวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ในสังกัดโรงเรียนเดียวกัน และต้องแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษานั้น ในระยะเวลาที่ประกวด
 • กําหนดจํานวนผู้เข้าประกวด 15 คน ดังนี้
  • ระนาดเอก 1 ราง
  • ระนาดทุ้ม 1 ราง
  • ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
  • ฆ้องวงเล็ก 1 วง
  • ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
  • ซอด้วง 1 คัน (ใช้สายไหมหรือสายเอ็นหรือไนลอน เท่านั้น)
  • ซออู้ 1 คัน (ใช้สายไหมหรือสายเอ็นหรือไนลอน เท่านั้น)
  • จะเข้ 1 ตัว
  • ฉิ่ง 1 คู่
  • ฉาบเล็ก 1 คู่
  • กรับ 1 คู่
  • โหม่ง 1 ใบ
  • กลองแขกตัวผู้ 1 ใบ
  • กลองแขกตัวเมีย 1 ใบ
  • ผู้ขับร้อง 1 คน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานโดยใช้ flat drive/ thumb drive /ลิงก์ออนไลน์ เช่น one drive, google drive หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง
  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลสนามจันทร์
  อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 089-1740997
  อีเมล topno17@hotmail.com
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ทาง www.arts.su.ac.th
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์)

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ
  • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • เงินรางวัล 15,000 บาท
  • เกียรติบัตรสําหรับนักเรียน และเกียรติบัตรสําหรับผู้ปรับวง
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • ถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เงินรางวัล 10,000 บาท
  • เกียรติบัตรสําหรับนักเรียน และเกียรติบัตรสําหรับผู้ปรับวง
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • ถ้วยรางวัลรองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร์)
  • เงินรางวัล 8,000 บาท
  • เกียรติบัตรสําหรับนักเรียน และเกียรติบัตรสําหรับผู้ปรับวง
 • ชมเชย (จํานวน 3 รางวัล)
  • โล่รางวัลคณบดีคณะอักษรศาสตร์
  • เงินรางวัล 3,000 บาท
  • เกียรติบัตรสําหรับนักเรียน และเกียรติบัตรสําหรับผู้ปรับวง
 • รางวัลเครื่องมือดีเด่นในแต่ละประเภท พิจารณาตามความเหมาะสม ได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ ทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 089-174-0997
 • E-mail: topno17@hotmail.com
File attachments: 
Deadline: 
04 Dec 2023 08:30 to 23 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.