^ Back to Top

สัมมนา เรื่อง "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ส่งออก"

ปัจจุบันประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการลงนามในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายในการรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยประเทศเหล่านี้ได้หันมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Product / Green Product)มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดให้มากขึ้น ผู้ส่งออกไทยจึงควรปรับตัวก่อนที่จะเสียโอกาสทางการค้าจากผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งทางการค้า

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ส่งออกเห็นความสำคัญของมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออก สถาบันองค์ความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับโอกาสทางการค้าสำหรับ ผู้ส่งออก” ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่
โทรสาร 02-513 1904, 02-511 5501 หรือ
E-mail: niramonp@ditp.go.th
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 รับจำนวน 100 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Seminar date: 
22 May 2013 13:00 to 16:30
Entry Fee: 
No
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.