^ Back to Top

การรักษาสิ่งแวดล้อม

สัมมนา เรื่อง "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ส่งออก"

ปัจจุบันประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการลงนามในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายในการรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยประเทศเหล่านี้ได้หันมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล

Seminar date: 
Wednesday, 2013, May 22 - 13:00 to 16:30
Subscribe to RSS - การรักษาสิ่งแวดล้อม

Members Online

There are currently 0 users online.