^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน นักศึกษา " 10th GATSBY Student CM Awards"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน นักศึกษา " 10th GATSBY Student CM Awards"

GATSBY ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน นักศึกษา " 10th GATSBY Student CM Awards" ชิงรางวัลกว่า 1 ล้านเยน ผลงานชนะเลิศจะได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ที่ญี่ปุ่นพร้อมนำไปแสดงที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในประเทศ แคนาดา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มองโกเลีย มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย อังกฤษ อเมริกา เท่านั้น (แต่ไม่จำกัดสัญชาติผู้สมัคร)
2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดทั้งแบบบุคคลหรือแบบกลุ่มก็ได้ (รวมถึงผลงานที่เป็นกิจกรรม ชมรม หรือโครงการของวิชาเรียน เป็นต้น)
3. กรณีที่สมัครแบบกลุ่ม การวางแผน/การกำกับภาพยนตร์จะต้อง เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด และในส่วนการผลิตภาพยนตร์จะต้องมีนักเรียน
นักศึกษาอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทีมงานการผลิต
4. ผู้แสดงภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้

กำหนดการ

กำหนดการ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/GatsbyStudentCmAwardsThailand

File attachments: 
Deadline: 
27 Aug 2015 10:00 to 02 Nov 2015 13:30

Members Online

There are currently 0 users online.