^ Back to Top

ประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ หัวข้อ “ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21”

ประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ หัวข้อ “ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

กติกาในการประกวด

 • วาดภาพบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
 • ไม่จากัดเทคนิคการวาดและการใช้สี ขึ้นอยู่กับความถนัดของตน (วาดได้ทั้งสีไม้ สีน้า สีโปสเตอร์ ฯลฯ)
 • ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้มากกว่า 1 หัวข้อ โดยแต่ละภาพเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้
  • “พรสวรรค์ไม่สาคัญ เท่ากับ การที่ฉันเรียนรู้ตลอดเวลา” (Growth Mindset)
  • “ครูสอนให้ฉันชอบคิด” (Socratic Teaching)
  • “ฉันและเพื่อนๆ ช่วยกันเรียน” (Peer Tutoring)
  • “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” (Teacher-Student Relationship)
  • “บ้าน และ โรงเรียน เราร่วมมือกันดูแลเด็ก” (Parental Involvement)
 • เขียนชื่อหัวข้อกากับบนภาพวาด
 • อธิบายความหมายของภาพวาดบนกระดาษ A4 จานวน 1 หน้า (เท่านั้น)

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายของภาพตรงตามหัวข้อ
 • ความสวยงามและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • องค์ประกอบศิลป์

การส่งผลงาน

 • ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ของผู้เข้าประกวด และโรงเรียนของผู้เข้าประกวด ไว้ด้านหลังภาพ
  ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ที่อยู่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม -25 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์: www.kidsd.org และ Facebook: KidSD.org

รางวัลระดับทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท

* สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย จะได้เกียรติบัตร และกรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ 3 มิติ เรื่อง “การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” พร้อมของชุดที่ระลึก

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-282-0104 ต่อ 128

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
25 Aug 2015 10:00 to 25 Nov 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.