^ Back to Top

Thaistar2011 การประกวดบรรจุภัณฑ์ประจำปี2554 ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย

ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2554 (Thai Star packaging Awards 2011) ภายใต้หัวข้อ “ เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยแบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท คือ

 1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่าย
 2. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ง
 3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย
 4. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

(ประเภทที่ 1 และ 2 สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิต-นักศึกษา ไม่เกินปริญญาตรี เท่านั้น)

สามารถส่งผลงานได้ ระหว่างวันที่ 1 -11 สิงหาคม 2554 ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และสมัครเข้ารับฟังการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการประกวดได้
ในงาน PROPAK ASIA 2011 ณ ไบเทค บางนา ในวันทึ่ 15 มิถุนายน 2554 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0 2367 8181-2
E-mail : tseewalee@dip.go.th

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1.2 เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง
1.3 เพื่อเป็นตัวแทนด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศที่จะเข้าประกวดในระดับเอเชีย (AsiaStar 2011 และระดับโลก (WorldStar) ต่อไป
1.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด
2.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
2.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
2.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป
2.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท
2.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
2.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
3.1 บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
3.1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)
3.1.2 หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional / Convenience)
3.1.3 ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ (Graphic Appeal)
3.1.4 ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้าได้ (Appropriateness / Efficiency and Commercial)
3.1.5 การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance)
3.1.6 ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)
3.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสิน และจะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควร โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด
4.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท (ตามข้อ 2.1) ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่ เป็นต้นแบบยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
4.2 ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริง หรือสินค้าจำลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ ภายใน 1 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปผลิตจริงได้
4.3 ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทั่วไป จะต้องมีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระสำคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน
4.4 บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป
4.5 บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดทุกประเภท ต้องจัดส่งบรรจุภัณฑ์เพิ่ม 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถนำส่งเข้าประกวดในระดับสากลได้ เช่น AsiaStar และ WorldStar เป็นต้น
4.6 บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืน ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น

รางวัลในการประกวด ThaiStar Packaging Awards 2011
5.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์
5.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวมเป็นเงิน 25,000 บาท

5.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวมเป็นเงิน 25,000 บาท

5.2 ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
5.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
5.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

การชี้แจงรายละเอียดในการประกวด
กำหนดจัดให้มีการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดของการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2554
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครและแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าประกวดได้ที่
ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2367 8181,0 2367 8182, 0 2367 8183
โทรสาร 0 2367 8184
ทางเว็บไซต์ www.dip.go.th และ http://pdpd.dip.go.th
ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

การตัดสินการประกวด
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน พิจารณาตัดสินในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศผลการตัดสินผู้ที่ชนะการประกวดและกำหนดพิธีมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบหลังวันตัดสิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ Jadtamon

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2011-08-19 (All day)
Deadline: 
01 Aug 2011 (All day) to 11 Aug 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.