^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น และประกวดออกแบบมาสคอต "การรณรงค์ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์"

โครงการประกวดหนังสั้นและออกแบบมาสคอตของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นและประกวดการออกแบบมาสคอต ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ "การรณรงค์ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์" ภายใต้แนวคิด รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2554

โดยรูปแบบการประกวดภาพยนตร์สั้นมีดังนี้
ประกวดผลงานที่มีเนื้อหา "เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" ภายใต้หัวข้อ รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยประชาชนผู้สนใจในการทำภาพยนตร์สั้นทุกท่าน ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีม ร่วมส่งผลงานความยาว 5 นาที เพื่อชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2554

โดยรูปแบบการประกวดมัสคอตมีดังนี้
ออกแบบภายใต้หัวข้อ "ผู้ต่อต้านการค้ามนุษย์" ภายใต้แนวคิด รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนประชาชนผู้สนใจในการออกแบบมาสคอตทุกท่าน ไม่จำกัดอายุ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2554

กติกาการประกวดภาพยนตร์สั้น
ผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีถ่ายทำ ความยาวรวมทั้งเรื่องจนจบ 5 นาที โดยจัดส่งภาพยนตร์ดังกล่าวในรูปแบบ DVD มาตรฐาน ที่สามารถเปิดชมได้จากเครื่องเล่นทั่วไปได้ พร้อมใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองอย่างถูกต้อง

ภาพยนตร์สั้นควรแสดงออกให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกทัศนคติที่ดี สามารถสร้างจิตสำนึกและรวมพลังในการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาทั้งหมด หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ศีลธรรม จริยธรรม ไม่พาดพิงอันเป็นการจาบจ้วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข

 1. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมาก่อน
 2. ผลงานทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์
 3. ผลงานต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่ใช้คำหยาบคาย การดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด
 4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ปฎิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
 5. ผลการตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมการประกวด จะต้องส่งใบสมัครและผลงานเป็นแผ่น DVD จำนวน 12 แผ่นโดยส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งพัสดุลงทะเบียนมาที่ "กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400"

ระบุ "โครงการประกวดหนังสั้นและมาสคอตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.1300-shortfilmcompetition.com หรือมารับในสมัครด้วยตัวเองที่ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กติกาการประกวดออกแบบมาสคอต
ผลงานออกแบบให้คำนึงถึงผู้ที่สวมใส่ที่เป็นชาย น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 170 ซม. รอบอก 40 นิ้ว รอบเอว 33 นิ้ว และรอบสะโพก 38 นิ้ว โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการออกแบบ
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมาก่อน
 2. ผลงานทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์
 3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ปฎิบัติตามกฎ กติกา หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
 4. ผลการตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ประกวดเป็นประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยการออกแบบมาสคอต ( Mascot ) ให้ทำ การออกแบบ ในอิริยาบถต่างๆ ดังนี้
  - ท่าตรง 3 ภาพ คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
  - อิริยาบถต่างๆที่แสดงถึงแนวคิดการออกแบบและการสื่อความหมาย 2 ภาพ
  - คำอธิบายแนวคิด และรายละเอียดวัสดุ ที่สามารถสร้างและตัดเย็บได้จริง

การส่งผลงานการออกแบบ
ส่งต้นฉบับผลงานการออกแบบโดยติดบนกระดาษแข็งหรือ แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขนาด A2 1 ภาพ : 1 แผ่น จำนวน 2 ชุด โดยผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมการประกวด จะต้องส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง หรือ ส่งพัสดุลงทะเบียนมาที่ โดยระบุว่า "โครงการประกวดหนังสั้นและมาสคอตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.1300-shortfilmcompetition.com หรือ มารับในสมัครด้วยตัวเองที่ "กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400" และส่งผลงานการออกแบบเป็นไฟล์ในแผ่น CD/DVD โดยบันทึกในสกุล jpg หรือ pdf (ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi)

รางวัลสำหรับการประกวดหนั้งสั้น ทั้งหมด 5 รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสคอต ( MASCOT )
หัวข้อ "ผู้ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์"
1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กำหนดการประกาศผลการตัดสิน
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2554 กรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกาศผลรางวัล ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.1300-shortfilmcompetition.com

โดยการเข้ารับรางวัล
จะเข้ารับรางวัลใน "งานวันรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์" ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน
มอบรางวัลโดย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม
แขวง มหานาค เขต ป้อมปราบ
กรุงเทพมหานคร
10100
เบอร์โทรศัพท์
02-659-6399 (อัตโนมัติ)
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
180,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 May 2011 (All day) to 20 May 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.