^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชุมชนริมน้ำจันทบูร เชิญชวน ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกเพศ ทุกวัย ที่พำนักในประเทศไทยส่งภาพถ่าย “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถส่งได้ทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวน ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

เงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย
“วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร”

1. ผู้จัดประกวด
จังหวัดจันทบุรีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับชุมชนริมน้ำจันทบูร

2. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกเพศทุกวัยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถส่งภาพถ่าย
“วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถส่งได้ทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวน

3. ประเภทของภาพถ่ายประกวดภาพถ่ายประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- ประเภทแสดงถึงวิถีชีวิตในชุมชนริมน้ำจันทบูร ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้น
- ประเภทแสดงถึงความงามของภูมิทัศน์ในชุมชนริมน้ำจันทบูร ได้แก่ วิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติ
ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น

4. คำนิยามของ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร”
ชุมชนริมน้ำจันทบูร หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งถนนสุขาภิบาลและบริเวณตรอก / ซอยตั้งแต่ย่านท่าหลวงถึงย่านตลาดล่าง

5. กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
5.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงามของภูมิทัศน์ในบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร ตามคำนิยามข้างต้น และเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2554
5.2 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาดภาพด้านกว้าง 12 นิ้ว และด้านยาว18 นิ้ว ถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ห้ามตัดต่อแต่งเติมเสริมภาพ (No Retouch) แต่สามารถปรับแสงเติมสีได้บ้าง (Process) โดยไม่ผิดไปจากความจริงตามธรรมชาติ
5.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว ผู้จัดประกวดขอใช้สิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับหรือตัดสิทธิ์ในการตัดสินหรือรับรางวัล
5.4 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องติดบนการ์ดแข็งสีดำ กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ
2 นิ้ว พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ และด้านหลังระบุ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส (ถ้ามี) ของผู้ถ่ายภาพ ชื่อภาพ ประเภทของภาพที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ (1) วิถีชีวิต หรือ (2) ภูมิทัศน์
5.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครพร้อมส่งภาพถ่าย และไฟล์ภาพต้นฉบับเป็น jpg.
บันทึกลงในแผ่น CD-R โดยมีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ภาพ ต่อ
1 แผ่น
5.6 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดพร้อมไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม ผู้จัดการประกวดขอสงวนไม่ส่งคืนเจ้าของผลงาน และผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์สามารถเผยแพร่ผลงานทั้งหมดแก่สาธารณชนตามต้นฉบับเดิม โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ พร้อมกำกับชื่อเจ้าของผลงานเพื่อเป็นเกียรติและไม่ดัดแปลงแก้ไขให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของเจ้าของลิขสิทธิ์
5.7 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดอาจส่งภาพด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ สถานที่รับภาพประกวด และ
ต้องส่งภาพให้ทันตามกำหนด ซึ่งอย่างช้าที่สุดต้องภายในเวลา 16.30 น.ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
5.8 คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
5.9 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหลายรางวัล ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นเงินสดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ
5.10 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืน
5.11 คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายตามโครงการนี้ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

6. รางวัลการประกวด
6.1 รางวัลชนะเลิศ มี 2 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล เป็นโล่รางวัลพร้อมเงินสด รางวัลละ 30,000 บาท
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 ประเภทๆละ 1 รางวัล เป็นโล่รางวัลพร้อมเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล เป็นโล่รางวัลพร้อมเงินสดรางวัลละ10,000 บาท
6.4 รางวัลชมเชย มี 2 ประเภทๆ ละ 10 รางวัล เป็นเกียรติบัตรพร้อมเงินสดรางวัลละ5,000 บาท
6.5 ภาพที่ได้รับการคัดเหลือเข้ารอบ จำนวน 100 ภาพ เจ้าของผลงานจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกภาพละ 1 ชิ้น

7. กำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและสถานที่ส่ง
กำหนดลงทะเบียนสมัครและส่งภาพถ่ายเข้าประกวดพร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับ
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2544
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 1162/2 ถนนท่าแฉลบ
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ในวันและเวลาราชการ

8. กำหนดพิจารณาและตัดสินภาพถ่าย
8.1 คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2544
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
8.2 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าชมการตัดสินได้ ตาม วัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว

9. ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2544
ทางเว็บไซต์ www.chanthaboonriver.com
และติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และบ้านเรียนรู้ชุมชน
(บ้านเลขที่ 69) ชุมชนริมน้ำจันทบูร

10. กำหนดการรับมอบรางวัล
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2544 และจัดแสดงผลงานภาพถ่ายฯ พร้อมภาพวาดลายเส้นสถาปัตยกรรม
(Vernadoc) ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

11. รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
โทร. 0 3931 1357

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
www.chanthaboonriver.com
www.chanthaburi.go.th
www.moc.go.th/chanthaburi
www.chanpix.co.cc

ขอบคุณ : คุณ Ung Pimsiri
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Wed, 2011-06-15 (All day)
Deadline: 
01 Apr 2011 (All day) to 31 May 2011 (All day)

Comments

Notgade's picture

กว่าจะได้ไปเมืองจันท์ อีกครั้งก็นานเลย

Members Online

There are currently 0 users online.