^ Back to Top

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาต่อไป เพราะได้ประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้ ก็จะเกิดความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ และเกิดความรัก หวงแหน จนเกิดความคิดในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่า นั่นคือ สิ่งแวดล้อมบนโลกของเราใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป สัมผัส เห็นคุณค่า และมีประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้
 • เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย
 • เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน
 • เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความต้องการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู และเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน
 • เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ ในการสร้างความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

 • ระดับบุคคลทั่วไป
 • ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งได้ 2 ประเภท คือ
1. ภาพประเภทสัตว์ป่า
2. ภาพประเภทป่าไม้

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ โดยสามารถส่งได้ทั้งที่เป็นสไลด์สี หรือภาพดิจิทัล

กรณีเป็นภาพสไลด์สี

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบฟิล์มต้นฉบับในกรอบพลาสติกขนาด 2 × 2 นิ้ว เท่านั้น
พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดกลมบนมุมล่างซ้ายทุกภาพ

กรณีเป็นภาพดิจิทัล

เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ
ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน.TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) ส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน

หมายเหตุ ผู้จัดการประกวดจะนำภาพทั้ง 2 ชนิด (ฟิล์มสไลด์ และภาพดิจิทัล) มาจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน และใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"
 2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
 3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพประกวดให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 4–5 บรรทัด ลงในใบสมัครหรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.truecorp.co.th , www.trueplookpanya.com และ www.dnp.go.th รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มใบสมัครได้เอง โดยให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด)
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ใน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด
 4. บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถส่งเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับได้
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา
 6. 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆเดียวกัน และเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
  ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
 7. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ และจำหน่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดย กลุ่มบริษัท ทรู และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถนำไปเผยแพร่ในสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
  ผู้จัดประกวดจะจัดส่งภาพที่ไม่ได้รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด์) คืนทางไปรษณีย์ หรือสามารถติดต่อรับคืนด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู
 10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
 11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นสัตว์ที่พบในธรรมชาติของไทย และในประเภทป่าไม้ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 12. ไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ / หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
 13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 14. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

รางวัลการประกวด

ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภท ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล ( สัตว์ป่า และ ป่าไม้ )

รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล
หัวข้อ "สัตว์มีค่า" : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ " ป่ามีคุณ" : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทั้ง 2 ประเภท จะได้รับ

1. เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู
2. เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 45,000 บาท
3. สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก เจ้าหน้าที่นำทาง และค่าเข้าฟรี 2 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภท ละ 1 รางวัล
1. โล่เกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู
3. เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท
4. สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภท ละ 1 รางวัล
1. โล่เกียรติยศจาก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู
3. เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท
4. สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลชมเชย ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 10 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภท ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล

รางวัลที่ 1 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล
ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล
ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 8,000 บาท

รางวัลที่ 3 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล
ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 5,000 บาท

และ ทั้ง 3 รางวัล จะได้รับ

1. โล่ และ เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู
2. สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ
พร้อมที่พักและค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลชมเชย ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 5 รางวัล
ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 2,000 บาท
เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

หมายเหตุ
สิทธิ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้
ส่วนอุทยานแห่งชาติ โทร 02 579 6666 ต่อ 1743 - 4 โทรสาร 02 579 5269
ส่วนวิจัยสัตว์ป่า โทร 02 579 6666 ต่อ 1641 - 2 โทรสาร 02 561 2917

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู 118/1 ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามหก
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-615-9610

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 579 6666 ต่อ 1641-2

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2554

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.