^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข เพื่อนำเสนอความรัก ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางเพศของครอบครัวไทย ผ่านภาพยนตร์สั้นแบบไม่จำกัดรูปแบบของตัวเองออกมา เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในครอบครัวมีความสมดุล และความสุข อันจะนำไปสู่สังคมที่ยอมรับ และเป็นสุขในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. สร้างสรรค์สื่อและสื่อสารความรู้ ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้อง และเป็นธรรม ปราศจากอคติ เกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในครอบครัว
 2. ส่งเสริมให้เกิดความเคารพนับถือตัวเอง ในกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ต้องปิดบังตัวเอง
 3. สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในครอบครัว อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลได้
 4. นำความรู้ ความเข้าใจ ต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม
 5. ส่ง เสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง รวมทั้งเกิดการพัฒนาวิธีการคิด วิเคราะห์ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองในครอบครัว และสังคมได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.นิสิต / นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี สาขา และคณะ
3.ประชาชนทั่วไป
4.ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วิถีทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ (ขอเพียงอาศัยอยู่ในประเทศไทย)
5.มีสมาชิกไม่เกิน 5 คนต่อทีม

หลักฐานการสมัครเข้าประกวด
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

การสมัครเข้าประกวด
1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าประกวดโครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 จะต้องเติมข้อความในใบสมัครให้ละเอียด พร้อมยอมรับกติกา และเงือนไขการประกวดทุกประการ
2. การสมัครเข้าประกวด สามารถ Download ใบสมัครใน www.rsat.info
3. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงาน มาทางอีเมล trsf_2011@yahoo.com หรือในกรณีทีส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ผู้สมัครต้องส่งผลงานมาในรูปแบบของเอกสารและ Soft File VCD หรือ DVD ตามทีอยู่ 51 / 60 ซอยทองหล่อ 2 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (วงเล็บมุมซอง ประกวดหนังสั้นสีรุ้ง 2011)
4. ติดตามข่าวการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.rsat.info (สมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่งประเทศไทย)

กำหนดการ
1 เมษายน 54 เปิดรับสมัครทีม ผู้เข้าแข่งขันประกวดหนังสั้นสีรุ้ง 2011
20 พฤษภาคม 54 ปิดรับสมัครการส่งผลงานพล็อตเรืองหนังสันสีรุ้ง 2011
1 มิถุนายน 54 ประกาศผลทีมทีเข้ารอบ ทาง www.rsat.info (อย่างน้อยจำนวน 30 ทีม)
5 มิถุนายน 54 ทีมที่เข้ารอบ ต้องส่งตัวแทน ทีมละ 2 คน เข้ารับการ Workshop อบรมเรื่อง
“ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข ในครอบครัว” โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และการสร้างสรรค์ ผลงานหนังสั้น
อย่างมีคุณภาพ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ของ
ประเทศไทย
6 มิถุนายน 54 ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด ดำเนินการถ่ายทำหนังสั้นสีรุ้ง 2011
27 มิถุนายน 54 ปิ ดรับผลงานหนังสั้นสีรุ้ง 2011
3 กรกฎาคม 54 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
15 กรกฏาคม 54 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลรางวัล

*** หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หัวข้อสำหรับการประกวด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข

พล็อตเรื่อง / หนังสั้นสีรุ้ง 2011
หนังสั้นสีรุ้ง 2011 ควรแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของภาพยนตร์หรือวิดีโอคลิป ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม และเป็นผลงานที่ผู้จัดส่งได้ผลิตขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการลดอคติ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ดี และเป็นธรรมต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในครอบครัว ที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ศีลธรรม จริยธรรม และไม่พาดพิงอันเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเป็นการละเมิดสิทธิ

รูปแบบการประกวด และเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการ ประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข แบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบแรก
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม สามารถ Download ใบสมัครใน www.rsat.info หรือในกรณีผู้เข้าแข่งขันจากทางโรงเรียน / สถาบันการศึกษา จะได้รับจดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฯ จากทางสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และให้ทุกทีมต้องทำการจัดเตรียมผลงาน 2 ชนิด ประกอบด้วย
1.เอกสารแบบฟอร์มการสมัครเฉพาะของโครงการฯ ที่ Download ใบสมัครใน www.rsat.infoหรือทางสมาคมฯ จัดส่งให้
2.พล๊อตเรื่องของหนังสั้นสีรุ้ง 2011 ที่จะใช้ในการประกวด ต้องอยู่ระหว่าง 5 - 8 นาที (รวม Title End credit ปิดท้าย)

*** ทางคณะกรรมการจะพิจารณาเอกสาร และพล๊อตเรื่องของหนังสั้นสีรุ้ง ที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการนำเสนออย่างน้อยจำนวน 30 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสอง ***

รอบสอง
ทีมที่ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ต้องส่งตัวแทน ทีมละ 2 คน เพื่อเข้ารับการ Workshop อบรมเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข ในครอบครัว”โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และการสร้างสรรค์ ผลงานหนังสั้นอย่างมีคุณภาพ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ของประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ
1.เป็น การนำพล็อตเรื่อง และความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับในการ Workshop มาผลิตเป็นหนังสั้นสีรุ้ง 2011 ความยาวอยู่ระหว่าง 5 - 8 นาที (รวม Title และ End credit ปิดท้าย)
2.หนังสั้นสีรุ้ง 2011 ต้องมาในรูปแบบ DVD มาตรฐานที่สามารถเปิดรับชมได้จากเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้
3.ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมการประกาศผลผู้ชนะเลิศ และขึ้นรับมอบรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็นสัดส่วนออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • ร้อยละ 50 ของคะแนน เป็นเรื่องคอนเซปต์ หรือเนื้อหาที่ใช้ในการนำเสนอ ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดอคติ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ดี และเป็นธรรมต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในครอบครัว พร้อมทั้งสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นสื่อหรือการรณรงค์ด้วยสื่ออื่นๆได้อีก โดยจะพิจารณาจาก Concept และ Main idea เป็นหลัก
 • ร้อยละ 50 ของการนำเสนอผ่านหนังสั้น โดย
 1. โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน ทางสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นด้านความหลากหลายทางเพศ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงเรื่องย่อหนังสั้น ที่มีเนื้อหา และการนำเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีคุณค่าต่อสังคม โดยสามารถสร้างกระแสความเข้าใจต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้
 3. ไม่จำกัดรูปแบบเทคนิค และวิธีการนำเสนอหนังสั้น
 4. ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิด แตกแยก
 5. ผลงานทุกชิ้นเป็นสิทธิ์ของ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือผลงานมีการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขในการประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 2. ทุกผลงานเป็นสิทธิ์ของ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์
 3. ผลงานต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่ใช้คำหยาบคาย การดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด
 4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการ
คณะ กรรมการการตัดสิน โครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 • สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 • องค์กรเอกชน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ( NGOs)
 • ผู้กำกับภาพยนตร์ หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ของประเทศไทย
 • ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

รางวัลการประกวด (จำนวน 30 รางวัล)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 20, 000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลพลังสร้างสรรค์ จำนวน 30 รางวัล ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์หนังสั้นสีรุ้ง 5,000 บาท

ภาษี
รางวัล ที่ได้รับจากการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับทั้งหมด และ/หรือ ภาษีอื่นใดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด (หากมี)

หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการ และการประชาสัมพันธ์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของบริบทการจัดประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.rsat.info/trsf/docs/description.pdf
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.