^ Back to Top

โตโยต้า ชวนเพื่อนๆ ร่วมโครงการ “มา-ยืด-กัน” ออกแบบเสื้อยืดไม่ปิดจินตนาการของโครงการถนนสีขาว

ประกวดออกแบบเสื้อยืด โครงการถนนสีขาว โตโยต้า ชวนเพื่อนๆ "มา-ยืด-กัน"

โครงการประกวดออกแบบเสื้อยืด ถนนสีขาว ของโตโยต้าในชื่อว่า “มา – ยืด – กัน” ขอเชิญชวนสมาชิก Toyota CSR มาออกแบบเสื้อยืดของโครงการ “ถนนสีขาว” กัน เพื่อเป็นพื้นที่ให้สมาชิก Facebook ของ Toyota CSR ที่มีใจรักในการออกแบบ ชอบสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิด "มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างถนนสีขาว" เพื่อร่วมรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัย และน้ำใจบนท้องถนน เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นพื้นที่ให้สมาชิก Facebook ของ Toyota CSR ที่มีใจรักในการออกแบบ ชอบสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด

การสมัครและการส่งผลงาน
* ผู้ร่วมเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิก Facebook ของ Toyota CSR โดยการกด Like หรือ ชอบ ที่ www.facebook.com/ToyotaCSR และสามารถส่งผลงานรอบแรกได้ที่ roadsafetycontest@gmail.com

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลผู้ร่วมโหวต ของที่ระลึก โดยการสุ่มจากผู้ร่วมโหวตทุกคน จำนวน 50 รางวัล

การคัดเลือกผลงาน

 • รอบแรก: รับผลงานผ่านทางอีเมล์ roadsafetycontest@gmail.com
 • รอบสุดท้าย: คัดเลือกหลือ 10 ผลงานจากคณะกรรมการ แล้วจะนำไปโพสในหน้า Facebook.com/ToyotaCSR เพื่อให้เพื่อนๆโหวต โดยการกด Like หรือ ชอบ
 • ผลงานใดได้รับการโหวตมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ รางวัล Popular Vote
 • สำหรับรางวัลชนะเลิศ คือผลงานที่คณะกรรมการเลือกมาทำการผลิตเป็นเสื้อถนนสีขาว

หมายเหตุ: โดยผลงานที่ได้รางวัล Popular Vote แล้วนั้นยังสามารถมีสิทธิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นสมาชิก Facebook ของ Toyota CSR
 • ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 • ขอ สงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้าประกวดที่เป็นพนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

 • ออกแบบเสื้อยืดถนนสีขาวของโตโยต้า ภายใต้แนวคิด “มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างถนนสีขาว”
 • การสื่อความหมายต้องแสดงออกถึงความมีวินัย และน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน
 • การออกแบบจะต้องมี “โลโก้ถนนสีขาว” อยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเสื้อยืด
 • ต้องออกแบบลายบนเสื้อยืดสีขาว เท่านั้น
 • มีความความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม ความน่าสนใจ
 • ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • ความเหมาะสมในการนำไปผลิตจริง

กำหนดการ

 • 29 มีนาคม – 17 เมษายน 2554 รับสมัครผลงานทางอีเมล์ roadsafetycontest@gmail.com
 • 18 เมษายน 2554 คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 10 ผลงานที่เข้ารอบ และ ประกาศ 10 ผลงานที่เข้ารอบ แล้วจะนำไปโพสในหน้า Facebook.com/ToyotaCSRเพื่อให้เพื่อนๆโหวต โดยการกด Like หรือ ชอบ
 • 18 – 24 เมษายน 2554 ระยะเวลาในการโหวตผลงาน โดยการกด Like หรือ ชอบ (ปิดรับคะแนนโหวต เวลา 20.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554)
 • 25 เมษายน 2554 ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote

หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตจริง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการถนนสีขาวของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไปเท่านั้น พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถ Download แบบฟอร์มและแบบตัวอย่างเสื้อยืด ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.toyota.co.th/roadsafety_contest.html
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง roadsafetycontest@gmail.com เท่านั้น
 4. ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน ต้องทำรูปแบบของไฟล์นามสกุล .ai หรือ .psd
 5. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทฯ สามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ออกแบบผลงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่เคยส่งผลงานดังกล่าว ประกวดที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวในทุกกรณี
 7. การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
 8. ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และพนักงานบริษัทฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-386-2000
อีเมล์: roadsafetycontest@gmail.com
ดาวน์โหลด: http://www.toyota.co.th/roadsafety_contest.html

File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2011-04-25 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
29 Mar 2011 (All day) to 17 Apr 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.