^ Back to Top

ประกวดออกแบบหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 6 เมตร ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมการประกวดการออกแบบหอนาฬิกา

แนวคิดในการออกแบบ ประกอบด้วย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนาหรือล้านนาประยุกต์ มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

มีการแสดงพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจ และมีตราสัญลักษณ์ของ 5 องค์กรที่ร่วมก่อสร้าง

รางวัล

  • ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศจากองคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่เกียรติยศประธานชมรมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ดร.ราษี อานนทวิลาศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบเข้าประกวดได้ที่ ผู้อำนวยการส่วนงานออกแบบและก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
16,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.