^ Back to Top

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

สำนักพิมพ์แจ่มใส เชิญชวนบุคคลทุกคนที่ รักในงานเขียน และออกแบบกับ 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประกวดการเขียนนิยายรัก, ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ และประกวดออกแบบที่คั่นหนังสือ ที่ให้ทุกคนได้รังสรรค์ความคิดกันอย่างไร้ขอบเขตภายใต้แนวความคิด "เพราะเธอคือความรัก"

เพราะทุกจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ เกิดจากความ "รัก" สานต่อความฝัน ผ่านเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ เพราะเวที "Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก" นี้เปิดโอกาสไว้สำหรับทุกคนที่มีรักในหัวใจเท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไขการส่งผลงาน เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ประเภทนิยาย

 • เป็นการประกวดประเภทบุคคลเดียว ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าร่วมการประกวด
 • ผลงานที่ส่งต้องเป็นนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักโดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ
 • เนื้อหานิยายรักภายใต้แนวคิด "เพราะเธอคือความรัก"
 • เนื้อหาในผลงานต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและศาสนา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่มีผลงานเขียนในรูปแบบนิยายรักตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ใดๆ ในช่วง 1 ปี ก่อนวันรับสมัคร
 • กรณีที่ใช้นามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail มาด้วย
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 3 เรื่อง
 • ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์ ฟอนท์ cordia ขนาดตัวอักษร 16 หรือเป็นลายมือเขียนตัวบรรจง โดยส่งเนื้อเรื่องเต็ม พร้อมแนบเรื่องย่อโดยละเอียดมาด้วย
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสำเนาต้นฉบับจำนวน 1 ชุด (รวมทั้งหมด 2 ชุด)
 • ผลงานที่ส่งต้องมีความยาวอย่างน้อย 100 หน้ากระดาษ A4
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มาจากการดัดแปลง หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดยอยู่ในสัญญาเช่าลิขสิทธิ์กับบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นเวลา 5 ปี

2. ประเภทภาพประกอบหนังสือ

 • เป็นการประกวดประเภทบุคคลเดียว ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าร่วมการประกวด
 • ออกแบบชุดภาพประกอบหนังสือภายใต้แนวคิด "เพราะเธอคือรัก" จำนวน 3 ภาพ ประกอบด้วย
  1. ภาพปกหนังสือ
  2. ภาพประกอบภายในเล่ม จำนวน 2 ภาพ
  ** โดยภาพประกอบทั้ง 3 ภาพ ไม่ต้องใส่ชื่อหนังสือ
 • ไม่จำกัดรูปแบบ เรื่อง ประเภทของสีที่ใช้วาด เทคนิค จินตนาการสร้างสรรค์
 • กรณีที่เป็นภาพวาด ภาพต้นฉบับทั้ง 3 ภาพจะต้องวาดลงบนกระดาษ A3 เท่านั้น โดยตีกรอบเว้นระยะจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
 • ในกรณีที่ภาพประกอบนั้นสร้างสรรค์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องส่งผลงาน 2 ส่วนดังนี้
  1. ตัวอย่างงานภาพประกอบในแต่ละภาพ Print ลงในกระดาษขนาด A3
  2. ไฟล์ดิจิตอลขนาด A3 ความละเอียดขนาด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมทั้งซีดีที่บรรจุไฟล์งาน โดยผลงานที่ส่งมาให้อยู่ในรูปแบบ Native file เช่น .psd, .ai เท่านั้น
 • ต้องเขียนอธิบายแนวคิดหรือแรงบันดาลใจลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้าพร้อมระบุชื่อผลงาน
 • ผู้ร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชุด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น
 • ผลงานทุกชิ้นจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ต้องไม่คัดลอกทำเลียนแบบหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน

3. ประเภทที่คั่นหนังสือ

 • เป็นการประกวดประเภทบุคคลเดียว ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าร่วมการประกวด
 • ออกแบบที่คั่นหนังสือภายใต้แนวคิด "เพราะเธอคือรัก"
 • 1 ชุดผลงานจะต้องประกอบด้วยที่คั่นหนังสืออย่างน้อยจำนวน 4 ชิ้น
 • ผู้ประกวดจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่คั่นหนังสือมาด้วย
 • ชิ้นผลงานจะต้องมีโลโก้ "10 ปี แจ่มใส" ของ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ประกอบอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยใช้แบบตามที่กำหนดให้เท่านั้น (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 • ไม่จำกัดวัสดุ เทคนิค หรือจินตนาการสร้างสรรค์
 • ต้องเขียนอธิบายแนวคิดหรือแรงบันดาลใจมาในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้าพร้อมระบุชื่อผลงาน
 • ผลงานที่นำเสนอจะต้องสามารถนำมาใช้ได้กับหนังสือขนาดพ็อกเกตบุ๊ค (14.5 x 21 Cm)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการออกแบบใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจากผลงานอื่น หรือเคยเข้าประกวดจากที่อื่นมาก่อน
 • ผู้ร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชุด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในแบบสำเร็จเท่านั้น
 • ผลงานทุกชิ้นจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ต้องไม่คัดลอกหรือทำเลียนแบบหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน

หมายเหตุ

 1. ผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน เว้นแต่จะมีการ ติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน 1 เดือนนับจากวันประกาศผลรางวัล โดยขอรับคืนผลงานได้ที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
 2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล หากไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวด
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลงานของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท
1. ประเภทนิยาย

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

2. ประเภทภาพประกอบหนังสือ และ ประเภทที่คั่นหนังสือ

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
220,000 Baht
Date of winner announcement: 
Tue, 2011-11-15 (All day)
Deadline: 
17 Jan 2011 (All day) to 30 Jun 2011 (All day)

Comments

rabbitrun's picture

อยากส่งผลงานประกวด ต้องส่งไปที่ไหนอ่ะ ขอที่อยู่ได้มั้ยคะ

admin's picture

สถานที่ส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : ระบุมุมซอง ว่าส่งผลงาน "Jamsai Award - พร้อมระบุประเภทผลงาน"

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0-2840-4888 ต่อ 626, 884

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Jamsai Customer Care 0-2840-4800

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.jamsai.com/popup/jamsai_award4/index.aspx

anon's picture

อยากทราบตรงกติกาประกวดภาพประกอบหนังสือน่ะครับ คือ
2 ภาพประกอบภายในเล่มต้องลงสีไหมครับ? กับภาพที่ปริ้นท์
ออกมาที่กระดาษ A5 ต้องเว้นกรอบจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
ไหมครับ?

admin's picture

กรณีงานที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อยากทราบตรงกติกาประกวดภาพประกอบหนังสือน่ะครับ คือ 2 ภาพประกอบภายในเล่มต้องลงสีไหมครับ?
- ตามแต่จินตนาการไว้เลยครับ

ภาพที่ปริ้นท์ออกมาที่กระดาษ A5 ต้องเว้นกรอบจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว ไหมครับ?
- แต่ละภาพ Print ลงในกระดาษขนาด A3 ไม่จำเป็นต้องเว้นกรอบจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว ครับ

แต่เพื่อความสบายใจ ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Jamsai Award โดยตรงเลยครับ
0-2840-4888 ต่อ 626, 884

Members Online

There are currently 0 users online.