^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Mascot

ประกวดออกแบบ Mascot  "สีวูดเทค  สีสัน..สวย..ไม่สิ้นสุด"

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีวูดเทค เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานออกแบบ Mascot ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ ขีดจำกัด และยังเป็นโอกาสในการพัฒนาผลงานกับทีมงานมืออาชีพ

โจทย์
ออกแบบ Mascot เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์ “สีวูดเทค (Woodtect Paints)” ผู้ผลิตสีทาบ้าน สีทาอาคาร ทุกชนิด เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน ฯลฯ ภายใต้แนวคิด

1. สีวูดเทค สีสัน..สวย..ไม่สิ้นสุด
Woodtect colors..beauty..infinity

2. ให้ Mascot มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ที่โดดเด่น น่าสนใจ เป็นที่จดจำได้ง่ายและไม่ซ้ำกับ Mascot / โลโก้ / สัญลักษณ์สำคัญของสีชั้นนำ แบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.นักเรียน, นักศึกษา, นักออกแบบ และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้า ประกวดที่เป็นพนักงาน บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด

การสมัคร
ผู้เข้าประกวดสามารถลงทะเบียนการสมัครพร้อม Download แบบฟอร์มการประกวดผ่านทางเว็บไซด์ www.woodtect.com เท่านั้น

รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

การส่งผลงาน

1. นำเสนอ Mascot ได้ไม่จำกัดรูปแบบทั้ง 2D, 3D และส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อ 1 ท่าน
2. นำเสนอ Mascot ซึ่งเป็นภาพของ Mascot โพสท่าทางตามลักษณะเด่นของ Mascot นั้นๆ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
3. นำเสนอ Mascot ซึ่งเป็นภาพแสดงรายละเอียดด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของ Mascot ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
4. เขียนอธิบายแนวคิดในการออกแบบลงบนกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
5. ส่งไฟล์นำเสนอ Mascot ในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg เท่านั้น
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. ผลงานทุกแผ่นจะต้องเขียนชื่อผลงาน ชื่อผู้เข้าประกวด E-mail และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน พร้อมทั้งใส่สัญลักษณ์ของ โดยมีขนาดอย่างต่ำประมาณ 150x30 pixel (สามารถ Download logo ได้ที่ www.woodtect.com)

สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
- ทาง E-mail ได้ที่ art@woodtect.com โดยใส่ Subject: Mascot Contest
- ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายการตลาด Mascot Contest
ได้ที่ บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ 153/13 ซอยรองเมือง 3 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เงื่อนไขการประกวด
1. หมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
2. ผู้ส่งผลงานสามารถมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องรับประกันว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเองไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวประกวดที่ใดมาก่อน ตลอดจนไม่เคยตีพิมพ์หรือใช้งานมาก่อน
4. ทุกผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใดตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฏหมายและทำให้เกิดการฟ้องร้อง
6. ผู้เข้ารอบจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเข้ามานำเสนอแนวคิดผลงานต่อคณะกรรมการ
7. ประกาศผลรางวัลผ่านทางเว็ปไซด์ www.woodtect.com ในวันที่ 10 มีนาคม 2554

กติกา
ตัดสินจากคณะกรรมการที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นมาจากผู้เชี่ยวชาญทางสายงาน

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
จากคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการ

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
2. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องรับประกันว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ตลอดจนไม่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาก่อน ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือใช้งานมาก่อน
4. ห้ามนำดีไซน์ที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
5. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ จะถือว่าการตัดสินที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทันที
6. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ซึ่งมีผล ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
7. ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความ เสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้อง เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3
8. ผลงานที่ออกแบบ จะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใด ตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมาย และทำให้เกิดการฟ้องร้อง
9. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด
11. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถร้องเรียน อุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น
12. ผู้เข้าประกวดเข้าใจ รับทราบ และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน (Inspiration)
2. อธิบายที่มาและเหตุผลของแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea)
5. ความแปลกใหม่ของผลงาน
6. ความสวยงาม
7. ความสมดุลของชิ้นงาน
8. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Value)
9. สามารถนำไปใช้งานได้จริง
10. พัฒนาสู่เชิงพาณิขย์ได้

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2011-03-10 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.