^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

ประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับเรือไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 

คุณสมบัติ
1. นักเรียน นักศึกษา (ต้องมีหนังสือรับรองจากครู หรืออาจารย์ใยสถาบัน)
2. ประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา
ส่งภาพถ่ายและใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-3574-0263-4

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
29 Jul 2015 10:00 to 14 Aug 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.