^ Back to Top

ประกวดแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๗

ประกวดแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๗

โครงการสารานุกรมไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๗ หัวข้อ “เรียนรอบรู้ สู่โลกกว้าง ตามแนวทางพระราชา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การกำหนดวันแข่งขันของการประกวดระดับต่างๆ
การแข่งขันแต่งบทกลอน และการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ ๗
๑. ระดับภาค วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

การแบ่งระดับการประกวด

 • การแข่งขันแต่งบทกลอน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กาพย์ยานี ๑๑
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กลอนสุภาพ
 • การประกวดวาดภาพระบายสี
  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
๑. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจากทั่วประเทศ
๒. แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัด
๓. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นของการประกวด

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นๆ

หลักเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันแต่งบทกลอน
๑. เป็นงานเขียนร้อยกรองตามฉันทลักษณ์ที่กำหนดโดยมีความยาวต่อชิ้นงาน ๘ บท และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว
๒. เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง และไม่เคยเผยแพร่ตีพิมพ์ในสื่อพิมพ์ใดๆ
๓. คณะกรรมการจะตัดสินจากความสมบูรณ์และความงามของ “รสความ” ความสมบูรณ์และความงามของ “รสคำ” ใช้ถ้อยคำภาษีที่ถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ และตรงเป้ าประสงค์ของการเชิญชวน อ่านหนังสือสารานุกรมไทย
๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของคณะกรรมการ นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
๕. พิจารณาจากการสื่อความหมายของภาพตรงตามหัวข้อที่ให้มา

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี
๑. พิจารณาจากการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์
๒. พิจารณาจากการใช้สีและลายเส้นของภาพที่สวยงาม
๓. คณะกรรมการตัดสินจากการนำเสนอภาพโดยใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักใหญ่ และการใช้ทักษะ ฝีมือ และการใช้ลายเส้นรวมทั้งเทคนิคอื่นๆ เป็นองค์ประกอบสนับสนุนประกอบการตัดสิน
๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของคณะกรรมการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

สถานที่จัดการแข่งขันและประกวด

 • ระดับภาค - ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯของภาครองเป็นผู้คัดเลือกโดยผู้ว่าการภาคฯ
 • ระดับประเทศ - ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯของภาครวม ๓๑๐ เป็นผู้คัดเลือก โดย ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานโครงการเป็นผู้เห็นชอบ และอนุมัติ

วัสดุอุปกรณ์
๑. คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษการแข่งขันแต่งบทกลอนไว้ให้ในขนาด A4
๒. คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษวาดเขียน ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว วาดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
๓. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทางผู้เข้าประกวดต้องนำมาด้วยตนเอง

รางวัลการประกวด
๑. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการประกวด (ทั้ง ๒ ประเภท) จะได้รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
๒. รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล (ทั้ง ๒ ประเภท) รับทุนการศึกษาพร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล (ทั้ง ๒ ประเภท) รับทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล (ทั้ง ๒ ประเภท) รับทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯองคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ และอันดับ ๔ จำนวน ๒ รางวัล (ทั้ง ๒ ประเภท) รับทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่

 • สโมสรไลออนส์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 • สำนักเขตการศึกษาทั่วประเทศ, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
 • โทร. ๐-๒๗๔๑-๕๓๖๔-๗๑
 • โทรสาร ๐-๒๗๔๑-๕๓๗๒
Deadline: 
01 Jul 2015 10:00 to 31 Jul 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.