^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท

ประเภทการประกวด
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติ

 • ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  • เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 ( ในกรณียังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กาลังศึกษาอยู่นั้นให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ )
  • เป็นนักเรียนที่มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทาผิดวินัย
  • ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือสถาบันอื่นใดอยู่แล้ว
 • ระดับอุดมศึกษา
  • เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจาคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กาลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
  • เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทาผิดวินัย
  • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 18 กันยายน 2558 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
 • มูลนิธิฯ จะส่งเรื่องให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 และประกาศทางเว็บไซท์ www.nanmee.com
 • ส่งเอกสารมาที่ มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม
  146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

ติดต่อสอบถาม
คุณสุวิดา, คุณวรรณพร โทร. 0-2648-8000

Total Prize Money: 
460,000 Baht
Deadline: 
08 Jun 2015 10:00 to 18 Sep 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.