^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch Awards 2015”

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch Awards 2015”

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch Awards 2015” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Awards 2015) 2558”

รายละเอียดในการส่งผลงานบทสุนทรพจน์และกติกาในการประกวด
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
  • ส่งได้ทั้งประเภทบุคคล หรือ คณะบุคคล แต่ให้เลือกส่งเพียงประเภทเดียว และ 1 คนสามารถเลือกส่งได้เพียง 1 ประเภท หากตรวจพบชื่อซ้ำในผลงานชิ้นใด จะถือว่าผลงานที่มีชื่อซ้ำทุกชิ้นไม่ผ่านปฏิบัติตามกติกา

2. เนื้อหาของบทสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสร้างสรรค์สันติภาพ โดยอาจมีประเด็นเกี่ยวกับ “ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ ความสมานฉันท์ สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม” เป็นต้น
3. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียนหลัก ต้องไม่ใช่แปล แปลง เลียนแบบ ลอก ทำซ้ำ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฝ่ายเดียว
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน แต่อนุญาตให้ส่งผลงานที่เคยเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ และบล็อกต่างๆ ได้ ที่ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เป็นผลงานที่ผู้ผลิตได้รับค่าตอบแทนในการผลิต และต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เท่านั้น
5. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนตัวบรรจง
6. การทำสำเนาต้นฉบับ ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้
7. ส่งผลงานบทสุนทรพจน์เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยสถาบันสันติศึกษา จะติดต่อเจ้าของบทสุนทรพจน์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาประกวดกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติประกาศผลการประกวดฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
10. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานอีก
11. รางวัลมีดังนี้

  • รางวัลสุนทรพจน์ชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลสุนทรพจน์ชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลสุนทรพจน์ชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

12. การส่งผลงาน

  • สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • E-mail : olivebranch.ips@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

  • สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 074-289463 ในวันและเวลาราชการ
  • อีเมล์: olivebranch.ips@gmail.com 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกิติภูมิ

Deadline: 
18 Jun 2015 10:00 to 28 Jul 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.