^ Back to Top

Olive Branch Awards

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016"

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016" ในประเด็น ความขัดแย้ง ความรุนแ

Deadline: 
Mon, 2016-07-25 16:00

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch Awards 2015”

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch Awards 2015”

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch

Deadline: 
Tue, 2015-07-28 16:00
Subscribe to RSS - Olive Branch Awards

Members Online

There are currently 0 users online.