^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016"

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016" ในประเด็น ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี ความสมานฉันท์ สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

  •  กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
  • ส่งประเภทบุคคล โดยผู้ส่งบทความ 1 ท่าน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น หากตรวจพบชื่อซ้ำในผลงานชิ้นใด จะถือว่าผลงานที่มีชื่อซ้ำทุกชิ้นไม่ผ่านปฏิบัติตามกติกา

2. เนื้อหาของบทสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสร้างสรรค์สันติภาพ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ ความสมานฉันท์ สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียน ต้องไม่ใช่งานแปล แปลง เลียนแบบ ลอก ทำซ้ำ จากผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฝ่ายเดียว
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน ต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เท่านั้น
5. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียน ตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใช้เวลาในการการกล่าวสุนทรพจน์ไม่เกิน 15 นาที
6. การทำสำเนาต้นฉบับ ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และE-mail ที่สามารถติดต่อได้
7. ส่งผลงานบทสุนทรพจน์เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โดยสถาบันสันติศึกษาจะติดต่อเจ้าของบทสุนทรพจน์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาประกวดกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ประกาศผลการประกวดฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
10. รางวัลมีดังนี้

  • รางวัลสุนทรพจน์ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลสุนทรพจน์รองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลสุนทรพจน์ชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

11. การส่งผลงาน

  • สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • Olivebranch.IPS@gmail.com

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงาน ถึง วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

  • เว็บไซต์สถาบันสันติศึกษา : peacestudies.psu.ac.th
  • เพจโครงการประกวดสื่อศิลปะสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก : www.facebook.com/olivebranchips
  • อีเมลล์ : Olivebranch.IPS@gmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 9463
File attachments: 
Deadline: 
27 Jun 2016 10:00 to 25 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.