^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษาชมรถไฟฟ้า ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี ต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งเป็นแผนแม่บทของประเทศ
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

ประเภทผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 4 ระดับ
โดยแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งเยาวชน เข้าร่วมประกวดได้ระดับละ 2 คน
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัน-เวลา การประกวด

 • นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • สมัครภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2558
  • ประกวดในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • สมัครภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2558
  • ประกวดในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สมัครภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558
  • ประกวดในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • สมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
  • ประกวดในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น.

สถานที่จัดการแข่งขัน
รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร

กติกาการวาดภาพ

 1. สถาบันการศึกษาสามารถส่งเยาวชน เข้าร่วมประกวดได้รุ่นละ 2 คน
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพในแต่ละระดับ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ร่วมแข่งขันในกิจกรรม “CHAMPION OF MRT”
 3. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ที่คณะทำงานจัดการประกวดจัดให้ตามหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต ขนาด 40x30 ซม.
 4. ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
 5. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ตามหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”
 6. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวด และดำเนินการวาดภาพในวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดเท่านั้น จำนวน 1 ชิ้นงาน
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
 8. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 9. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. กระดาษ สีชอล์ค และอุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวกับการวาดภาพ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งสิ้น
 11. ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่นำอุปกรณ์อื่น นอกเหนือจากที่คณะทำงานฯ จัดเตรียมไว้ให้เข้ามาใช้งานโดยเด็ดขาด
 12. กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ
 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามที่กฏหมายกำหนด
 14. พนักงานและครอบครัว ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

กำหนดระยะเวลา
ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ“รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ทาง www.bangkokmetro.co.th

จัดส่งใบสมัครการเข้าประกวด

 • โทรสาร หมายเลข 02-354-2000 ต่อ 3264
 • E-mail ; bmcl.activities@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกกิจกรรมสังคม บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • น.ส.อทิตยา สงครามยศ โทร.02-3542000 ต่อ 3219
 • น.ส.ณิชาภัทร นุตเดชานันท์ โทร. 02-345-2000 ต่อ 3291
Deadline: 
25 Jun 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.