^ Back to Top

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"

ป่าไม้ คือ แหล่งกำเนิดชีวิต เราจะอยู่อย่างไร หากไม่มีป่า เพราะป่ากำเนิดต้นน้ำอันเป็นสายธารหล่อเลี้ยงทุกชีวิต ป่า เป็นทั้งแหล่งอาหารและคลังสมุนไพรใช้รักษาโรค ป่า คือบ้าน คือแหล่งพึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์...หากวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ อาจจะสายเกินไปที่จะเก็บรักษาธรรมชาติอันสวยงามบริสุทธิ์ ที่มอบแต่คุณประโยชน์มหาศาลอันประเมินค่ามิได้แก่มนุษย์ให้ยืนยาวไปจนถึงลูกหลาน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมวลมนุษยชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 16 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยทุกคนได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ แล้วนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ผ่านภาพถ่ายเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม จนเกิดความรัก และหวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป สัมผัส เห็นคุณค่า และมีประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน
4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความต้องการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู และเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน
5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ ในการสร้างความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้

การประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  • ระดับบุคคลทั่วไป
  • ระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา

ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งได้ 2 ประเภท คือ

1. ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ 2 ประเภท คือ ภาพประเภทสัตว์ป่า และ ภาพประเภทป่าไม้ โดยส่งได้ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ โดย

1.1 กรณีเป็นภาพสไลด์สี

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบฟิล์มต้นฉบับในกรอบพลาสติกขนาด 2 ´ 2 นิ้ว เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพ ที่ส่งภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดกลมบนมุมล่างซ้ายทุกภาพ

1.2 กรณีเป็นภาพดิจิทัล

เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน.TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) และส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน

หมายเหตุ ผู้จัดการประกวดจะนำภาพทั้ง 2 ชนิด (ฟิล์มสไลด์ และภาพดิจิทัล) มาจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน และใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา

2. ภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)

ผู้ส่งภาพสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งประเภทสัตว์ป่าและป่าไม้รวมกันได้ไม่เกิน 5 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษตกแต่งภาพและใช้กระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อย่างอิสระเต็มที่ (Free Technique)

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด
- ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิดและตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนดให้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพประกวดให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 4–5 บรรทัด ลงในใบสมัครหรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.dnp.go.th ,www.trueplookpanya.com และ www.truecorp.co.th รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าวได้เองตามตัวอย่างข้างต้น)
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องมีอายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี ณ วันที่ส่งภาพ
- ภาพที่ถ่ายส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด
- บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถส่งเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับได้
- ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เพื่อโฆษณา ยกเว้นในกรณีที่ภาพเผยแพร่บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพเอง สามารถนำภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นมาร่วมส่งเข้าประกวดได้
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด และสำหรับประเภทภาพที่ตกแต่งเหนือธรรมชาติ ( Free Technique ) ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้ถ่ายภาพวัตถุทุกๆชิ้นที่นำมาประกอบรวมกันเป็นภาพนั้นๆโดยคณะกรรมการจะสัมภาษณ์ผู้ชนะการประกวดถึงแนวคิดในการถ่ายภาพ เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และต้องไม่เคยนำภาพเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
- การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
- ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่และจำหน่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
- ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู สามารถนำไปเผยแพร่ในสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
- ผู้จัดประกวดจะจัดส่งภาพที่ไม่ได้รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด์) คืนทางไปรษณีย์ หรือสามารถติดต่อรับคืนด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือกนำภาพออกแสดงจะได้รับหนังสือภาพเป็นที่ระลึก
- การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
- ภาพที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นสัตว์ที่พบในธรรมชาติของไทย และในประเภทป่าไม้ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
- ไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใด หากมีการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
- ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หมายเหตุ :
สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เป็นเยาวชน และต้องการจะเข้าประกวดในระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่

- ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กลุ่มบริษัท ทรู 118/1 ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-615-9610

- สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1743, 1744
- เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2553

Total Prize Money: 
500,000 Baht
Deadline: 
28 Apr 2010 (All day) to 30 Sep 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.