^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย” ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา และเกียรติบัตร

กลุ่มเป้าหมาย
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๓. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ
๑. วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม๒๕๕๘ รับผลงานประกวดเรียงความ
๒. วันที่ ๑ – ๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตัดสินดำเนินการพิจารณาตัดสิน
๓. วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ประกาศผลการตัดสินการประกวด
๔. วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ มอบรางวัลในงานวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”
๒. ประเภทการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา

๓. ลักษณะผลงานเรียงความที่ส่งเข้าประกวด

 • จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
 • ต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความริเริ่ม และมีการใช้สำนวนภาษาไทยที่ถูกต้องตามอักขระวิธีการใช้ภาษาไทย
 • ต้องเป็นผลงานการเขียนที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่ต้องคัดลอก ดัดแปลงหรือแปลงผลงานจากผู้อื่น และต้องเป็นเรียงความที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
 • เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Angsana New หรือ Th SarabunPSK ขนาดตัวอักษร point ๑๘ (ตัวปกติ) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
 • ผู้เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง ๑ ชิ้น
 • หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดอาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้

๔. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ๑๐๐ คะแนน

 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ๒๐ คะแนน
 • มีการวิเคราะห์หรือให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี ๒๐ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
 • การใช้ภาษา (กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย) ๒๐ คะแนน
 • สำนวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม ๒๐ คะแนน

๕. รางวัลแต่ละประเภท ได้แก่

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา
  • รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา
  • รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา

๖. วิธีส่งเรียงความเข้าประกวด

 • ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลอุทธรณ์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรวันที่ส่งเป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ”
 • ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-mail: rabiphat@coj.go.th โดยแนบไฟล์เรียงความนามสกุล.doc (Microsoft Office ๒๐๐๓-๒๐๐๗) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • Download แบบฟอร์มส่งเรียงความได้ที่เว็บไซต์ www.coj.go.th

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

 • การตัดสินเรียงความที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เรียงความที่ส่งประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เรียงความที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 • เรียงความที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศผลการประกวดวันที่ 10 เมษายน ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ www.coj.go.th
 • มอบรางวัลในงานวันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • ผู้ประสานงานการประกวดเรียงความ
  • นายอภิชาติ  ฐากูรบุตร โทร. 02 5412896
  • นางสาววังสุภา เพ็ญรัตน์ โทร. 02 5412897

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chalida Pramchim

Deadline: 
06 Mar 2015 10:00 to 31 Mar 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.