^ Back to Top

ประกวดออกแบบหอนาฬิกา

ประกวดออกแบบหอนาฬิกา

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบหอนาฬิกา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 220,000 บาท

วัตถุประสงค์
เทศบาลนครสงขลามีความประสงค์ประกวดแบบ เพื่อให้ออกแบบหอนาฬิกาประจำเมืองสงขลาเป็นอาคารที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นสงขลา และเป็นสถานที่ภาคภูมิใจแก่เมืองสงขลา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นักเรียน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมทุกระดับ
2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
3. ไม่เป็นกรรมการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด

วิธีประกวดแบบ
การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ ผู้ได้รับคัดเลือกต้องพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบโครงการวิศวกรรมโครงสร้าง และงานภูมิทัศน์ ดังรายละเอียดประกอบการประกวดแบบ เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประกวดตัดสินต่อไป หลังจากได้ผู้ชนะเลิศทางผู้ชนะต้องร่วมพัฒนาแบบร่วมกับทางเทศบาลนครสงขลาจนได้แบบแปลนการก่อสร้างเพื่อนำสู่การจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

รางวัลการประกวดแบบ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

การสมัคร

 • ผู้สนใจจัดส่งเอกสารการประกวดแนวความคิดด้วยตนเองหรือจัดส่งมายัง
  เทศบาลนครสงขลา (งานสถาปัตยกรรม  สำนักการช่าง)
  เลขที่ 9 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์  074-313227  ต่อ 158  โทรสาร  074-325025 
 • (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นหลัก การป้องกันความเสียหายของผลงานถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งงานเข้าร่วมประกวด) 
 • ส่งผลงานระหว่างวันที่  26 มกราคม – 3 มีนาคม 2558 สิ้นสุดเวลา 16.00 น.
 • สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับงานหลังเวลาที่กำหนด

ติต่อสอบถาม
โทรศัพท์หมายเลข  074-313227 ต่อ 158  ในวันและเวลาราชการ

Total Prize Money: 
220,000 Baht
Deadline: 
02 Feb 2015 10:00 to 03 Mar 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.